ידג-ןיע בר-ברק
ל"ז הירא-ןב ןורש רכזל

Ein-Gedi competition in the memory of Sharon Ben-Arye

28/03/2009

תורחת לע העדוה

תוצאות קרב-רב

םירענ

כ"הסא"מישפוחהזחבגרפרפ הדוגאהדיל תנשםשםוקמ
178.74 1:03.53 0:25.88 0:32.99 0:29.37 0:26.97 םילשורי לעופה1994 יקסנקיזומ ןנור 1
184.12 1:05.38 0:25.87 0:34.70 0:29.23 0:28.94 םילשורי לעופה1995 לגס ןתמ 2
186.77 1:05.93 0:26.36 0:34.03 0:31.44 0:29.01 םילשורי לעופה1995 ץיברוג יתיא 3
192.31 1:08.19 0:27.42 0:35.80 0:31.31 0:29.59 םילשורי לעופה1995 ןומצע תימע 4
193.52 1:09.94 0:26.39 0:36.66 0:31.00 0:29.53 הנבי םימה קראפ לעופה1994 ןיבוד גומלא 5
194.93 1:08.09 0:26.50 0:38.39 0:32.33 0:29.62 םילשורי לעופה1994 טדנסנו ןתנוי 6
195.93 1:10.71 0:26.37 0:35.62 0:33.85 0:29.38 םילשורי לעופה1994 קזרוא בדנ 7
196.40 1:09.10 0:28.12 0:36.43 0:33.01 0:29.74 םילשורי לעופה1994 ןתיב והיבא 8
197.64 1:11.03 0:28.26 0:35.48 0:32.66 0:30.21 ריאי בכוכ ס"נתמ1994 רורסיבא ןליא 9
199.61 1:11.23 0:28.48 0:34.52 0:34.52 0:30.86 תוער םימה קראפ יבכמ1994 ןמרקא ביבא10
200.86 1:09.45 0:28.05 0:39.50 0:32.78 0:31.08 ןורשה דוה ינוריע לעופה1994 טנרב לאינד11
201.59 1:11.72 0:28.37 0:37.13 0:33.52 0:30.85 שמש תיב לעופה1996 ינבל םעונ12
201.79 1:12.65 0:28.93 0:37.20 0:32.81 0:30.20 הנבי םימה קראפ לעופה1994 בקעי רעס13
202.02 1:10.43 0:29.73 0:34.95 0:35.20 0:31.71 יתבר םילשורי1995 יח רוא14
203.43 1:11.07 0:28.19 0:42.01 0:32.97 0:29.19 םילשורי לעופה1994 דושרא זתעומ15
204.52 1:12.81 0:28.82 0:36.77 0:33.14 0:32.98 םילשורי לעופה1994 ינבא יתיא16
204.66 1:12.90 0:28.30 0:37.00 0:35.40 0:31.06 לרב תיב ס"כ לעופה1994 רוסרס םיהרביא17
207.63 1:13.87 0:28.15 0:38.81 0:34.15 0:32.65 יתבר םילשורי1994 ןמרביל תימע18
207.81 1:12.72 0:29.15 0:39.51 0:34.90 0:31.53 םילשורי לעופה1995 ונדלוט יש19
207.91 1:12.63 0:28.99 0:38.60 0:33.56 0:34.13 םילשורי לעופה1994 רפש רינ20
207.99 1:13.51 0:29.05 0:37.71 0:35.73 0:31.99 ןורשה דוה ינוריע לעופה1994 ירידא ריפוא21
208.20 1:13.38 0:28.98 0:38.85 0:33.89 0:33.10 םילשורי לעופה1996 ןמדירפ לאינד22
208.42 1:12.81 0:29.70 0:38.74 0:36.71 0:30.46 עבש ראב לעופה1994 קאילופ לילצ23
209.00 1:14.61 0:29.09 0:38.27 0:34.71 0:32.32 םילשורי לעופה1995 דיפל לאירא24
209.80 1:14.88 0:29.96 0:33.31 0:38.10 0:33.55 לרב תיב ס"כ לעופה1994 ןורקומ ןדיע25
209.83 1:14.53 0:28.30 0:38.39 0:33.67 0:34.94 יתבר םילשורי1994 סיינ רוד26
214.48 1:14.77 0:30.54 0:41.24 0:34.94 0:32.99 םילשורי לעופה1995 רכב דדוע27
214.65 1:13.89 0:30.45 0:41.02 0:35.38 0:33.91 םילשורי לעופה1996 ןרק ירמע28
215.25 1:15.80 0:30.48 0:39.81 0:35.28 0:33.88 יתבר םילשורי1994 רימד דוד29
219.50 1:17.51 0:29.96 0:41.99 0:33.99 0:36.05 שמש תיב לעופה1995 בוקומורג ןולא30
221.51 1:19.01 0:30.60 0:41.05 0:35.21 0:35.64 עבש ראב לעופה1995 הדז טאינוב רימא31
221.73 1:18.61 0:30.58 0:41.41 0:37.44 0:33.69 יתבר םילשורי1994 ןימחור ןתמ32
222.16 1:17.79 0:29.82 0:43.81 0:35.77 0:34.97 יתבר םילשורי1994 ןהכ םר33
222.80 1:18.98 0:30.84 0:42.37 0:37.76 0:32.85 םילשורי לעופה1996 יקצורז ןולא34
223.40 1:19.11 0:31.70 0:40.62 0:36.92 0:35.05 םילשורי לעופה1996 ץכ רטלב ןור35
227.35 1:20.31 0:32.65 0:40.36 0:37.24 0:36.79 שמש תיב לעופה1997 ןורב ליריק36
228.17 1:20.19 0:32.38 0:42.10 0:39.44 0:34.06 תליא לעופה1996 ןהכ רואיל37
229.09 1:19.24 0:31.19 0:45.02 0:38.71 0:34.93 עבש ראב לעופה1995 ררל םהש38
229.75 1:20.85 0:33.65 0:40.37 0:37.77 0:37.11 םילשורי לעופה1997 ינורהא לבוי39
229.98 1:18.02 0:31.59 0:42.96 0:41.36 0:36.05 ןורשה דוה ינוריע לעופה1997 ךינרצ ודוד40
230.23 1:23.30 0:31.19 0:40.61 0:39.25 0:35.88 שמש תיב לעופה1995 רואנ קחצי41
232.96 1:23.03 0:32.84 0:46.63 0:36.19 0:34.27 םילשורי לעופה1998 ןלפק לאינד42
233.60 1:22.50 0:32.06 0:44.71 0:37.80 0:36.53 יתבר םילשורי1996 גרבנירג ןתנוהי43
235.62 1:23.08 0:31.36 0:45.25 0:37.48 0:38.45 לרב תיב ס"כ לעופה1994 לאינד רוא44
239.01 1:27.24 0:31.97 0:44.19 0:38.36 0:37.25 שמש תיב לעופה1997 ןורב דוד45
240.22 1:22.47 0:31.65 0:46.88 0:41.19 0:38.03 עבש ראב לעופה1996 ץיבושבומ ןייד46
240.97 1:25.07 0:34.75 0:44.52 0:38.33 0:38.30 שמש תיב לעופה1996 ןייטש זעב47
242.42 1:22.61 0:32.49 0:44.88 0:45.44 0:37.00 םילשורי לעופה1995 השמ תימע48
242.97 1:25.47 0:31.59 0:47.67 0:38.71 0:39.53 לרב תיב ס"כ לעופה1995 ילתפנ לט49
243.17 1:25.17 0:33.46 0:40.37 0:43.85 0:40.32 םילשורי לעופה1995 יקסלט ןתנוי50
244.27 1:26.83 0:32.17 0:47.03 0:41.18 0:37.06 לרב תיב ס"כ לעופה1995 יח לודבע אלע51
244.62 1:26.05 0:33.90 0:47.12 0:41.00 0:36.55 םילשורי לעופה1997 סוסול רב52
244.64 1:13.89 0:35.10 0:52.58 0:39.42 0:43.65 הנבי םימה קראפ לעופה1997 יקסנודרוק ידט53
245.12 1:26.95 0:32.64 0:44.97 0:40.70 0:39.86 לרב תיב ס"כ לעופה1994 סרבוח לייא54
245.25 1:25.72 0:33.03 0:46.26 0:38.98 0:41.26 לרב תיב ס"כ לעופה1995 ו'צזד רב55
246.87 1:25.95 0:34.43 0:48.49 0:38.10 0:39.90 יתבר םילשורי1998 ריינומ לאומס56
247.29 1:26.34 0:34.69 0:49.36 0:41.10 0:35.80 יתבר םילשורי1996 ץכ סמוט57
248.19 1:28.46 0:33.17 0:47.08 0:38.51 0:40.97 לרב תיב ס"כ לעופה1996 וטו'ציפ באוי58
251.69 1:28.38 0:34.18 0:45.52 0:43.09 0:40.52 לרב תיב ס"כ לעופה1996 דלפמולב רינש59
253.05 1:28.34 0:34.52 0:44.03 0:42.15 0:44.01 שמש תיב לעופה1997 רבארב בקעי60
254.35 1:28.00 0:34.97 0:44.50 0:46.48 0:40.40 לרב תיב ס"כ לעופה1996 ריפוא ףסא61
255.10 1:31.60 0:35.09 0:48.41 0:39.83 0:40.17 םילשורי לעופה1999 זר ףסא62
255.78 1:27.76 0:34.21 0:44.62 0:44.22 0:44.97 שמש תיב לעופה1998 בורטסש הטיקינ63
255.83 1:28.43 0:35.49 0:49.94 0:41.34 0:40.63 לרב תיב ס"כ לעופה1995 יגוח ןור64
256.00 1:31.61 0:35.38 0:47.26 0:43.20 0:38.55 לרב תיב ס"כ לעופה1996 רוג שמש זעוב65
256.55 1:30.82 0:35.70 0:47.46 0:40.47 0:42.10 םילשורי לעופה1998 ןיקרפש קראמ66
260.13 1:31.29 0:34.97 0:46.36 0:43.82 0:43.69 לרב תיב ס"כ לעופה1995 יח לודבע ילע67
261.55 1:33.83 0:35.25 0:45.85 0:45.40 0:41.22 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1998 ןולטמ רמוע68
267.19 1:32.55 0:39.07 0:53.82 0:42.07 0:39.68 םילשורי לעופה1999 רפואל ןולא69
269.01 1:31.57 0:37.40 0:51.65 0:43.56 0:44.83 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1999 רגנ לט70
301.32 1:45.91 0:40.15 0:51.93 0:52.61 0:50.72 לרב תיב ס"כ לעופה1996 ןריש דוד71
732.27 0:28.32 0:38.94 0:33.67 0:31.34 םילשורי לעופה1994 וטאצול ןתנוי72
740.64 0:30.92 0:40.89 0:34.32 0:34.51 םילשורי לעופה1995 יקסבותובייז סכלא73
749.13 0:31.35 0:42.75 0:36.44 0:38.59 םילשורי לעופה1997 בורטנולק ויז74
751.91 0:31.80 0:44.19 0:39.36 0:36.56 הנבי םימה קראפ לעופה1998 בקעי רמות75
763.07 1:07.24 0:27.15 0:38.92 0:29.76 עבש ראב לעופה1994 בורודיס סכלא76
764.52 1:10.25 0:29.04 0:33.16 0:32.07 םילשורי לעופה1995 דעירא לבוי77
769.24 1:12.01 0:28.48 0:37.96 0:30.79 יתבר םילשורי1994 ריינומ ןו'ג78
793.35 1:22.16 0:31.44 0:41.43 0:38.32 לרב תיב ס"כ לעופה1995 ירפ לאינד79
794.12 1:24.02 0:33.58 0:38.49 0:38.03 לרב תיב ס"כ לעופה1996 דוד תימע80
795.77 0:41.91 0:51.28 0:54.32 0:48.26 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1998 יקסתוריס היליא81
799.47 1:25.52 0:33.65 0:38.30 0:42.00 עבש ראב לעופה1995 קינצרדנא ינגבי82
801.41 1:25.28 0:32.54 0:44.04 0:39.55 יתבר םילשורי1994 ןמירפ ןולא83
806.39 1:26.86 0:34.75 0:42.07 0:42.71 עבש ראב לעופה1996 בוקיזימ יאתיא84
806.70 1:32.00 0:32.27 0:41.29 0:41.14 לרב תיב ס"כ לעופה1996 חוור קפוא85
811.04 1:29.99 0:33.91 0:46.36 0:40.78 םילשורי לעופה1997 סוסול לט86
812.48 1:34.22 0:34.90 0:39.82 0:43.54 םילשורי לעופה1998 דישרא דיזי87
828.69 1:39.68 0:36.14 0:49.82 0:43.05 שמש תיב לעופה1999 בורבר ירלו88
836.73 1:40.33 0:40.71 0:45.16 0:50.53 םילשורי לעופה1998 ינסינ ןולא89
1322.90 0:45.76 0:35.57 0:41.57 יתבר םילשורי1996 יקצינביא לאנתנ90
1327.70 0:35.62 0:50.50 0:41.58 לרב תיב ס"כ לעופה1996 ריפוא ןתמ91
1334.76 0:38.10 0:50.88 0:45.78 לרב תיב ס"כ לעופה1996 יטירק לקיימ92
1386.31 1:43.56 0:38.60 0:44.15 שמש תיב לעופה1998 בונזח קרמ93
1890.05 0:39.41 0:50.64 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1998 בוצניסוא לאינד94
1893.54 0:39.40 0:54.14 לרב תיב ס"כ לעופה1996 לטנדיורפ יעור95
2507.48 1:47.48 ריאי בכוכ ס"נתמ1994 ןרוק םתוי96
3000.00 ריאי בכוכ ס"נתמ1994 דוד ביבא97
3000.00 הנבי םימה קראפ לעופה1996 סנמיש לבוי98

םירגוב

כ"הסא"מישפוחהזחבגרפרפ הדוגאהדיל תנשםשםוקמ
166.20 0:58.97 0:24.58 0:30.40 0:26.32 0:25.93 יתבר םילשורי1989 יקסלט זעוב 1
168.18 0:59.87 0:23.16 0:31.41 0:27.80 0:25.94 םילשורי לעופה1990 ענרב רינ 2
168.80 0:58.97 0:24.59 0:29.72 0:29.22 0:26.30 ןורשה דוה ינוריע לעופה1985 ןמסוז ןרע 3
169.96 0:59.44 0:23.40 0:32.93 0:27.25 0:26.94 יתבר םילשורי1991 ץיליומס ירוי 4
176.80 1:02.60 0:25.38 0:33.17 0:27.80 0:27.85 םילשורי לעופה1993 גרובמג דוד 5
177.92 1:04.73 0:25.17 0:34.32 0:27.78 0:25.92 לרב תיב ס"כ לעופה1991 יכדרמ דעלא 6
180.85 1:04.25 0:26.46 0:32.03 0:30.14 0:27.97 יתבר םילשורי1988 ןיקסיד דוד 7
182.94 1:03.80 0:25.70 0:34.58 0:30.25 0:28.61 םילשורי לעופה1993 ןמפוה רמוע 8
183.50 1:04.75 0:26.37 0:32.60 0:31.49 0:28.29 םילשורי לעופה1993 ענרב רוא 9
185.19 1:05.44 0:25.33 0:36.09 0:29.59 0:28.74 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1993 בונדוסב ןור10
185.94 1:05.09 0:25.69 0:35.09 0:31.47 0:28.60 עבש ראב לעופה1993 ןוארב קירג11
186.01 1:05.78 0:26.19 0:32.93 0:31.96 0:29.15 עבש ראב לעופה1993 ןמצייו סכלא12
186.66 1:06.08 0:26.13 0:34.65 0:30.59 0:29.21 לרב תיב ס"כ לעופה1992 ןפג רמוע13
188.11 1:07.40 0:26.11 0:34.76 0:31.51 0:28.33 םילשורי לעופה1993 טמכב לאינד14
188.60 1:05.68 0:27.40 0:34.70 0:30.82 0:30.00 םילשורי לעופה1993 יקחצי רינ15
190.42 1:09.11 0:28.12 0:33.30 0:31.60 0:28.29 תוער םימה קראפ יבכמ1991 רפסה ןד16
190.44 1:07.01 0:27.60 0:33.50 0:32.07 0:30.26 םילשורי לעופה1993 ינבא ירמא17
191.65 1:07.57 0:26.59 0:37.25 0:31.15 0:29.09 םילשורי לעופה1993 ןדניל רימא18
191.74 1:07.62 0:26.85 0:33.22 0:34.19 0:29.86 עבש ראב לעופה1992 ררל איגש19
192.06 1:07.50 0:26.68 0:35.68 0:32.65 0:29.55 יתבר םילשורי1992 רפש ןתיא20
192.74 1:10.05 0:26.02 0:36.59 0:31.79 0:28.29 םילשורי לעופה1992 אריעז ןח21
193.39 1:07.91 0:28.23 0:34.76 0:31.44 0:31.05 ןורשה דוה ינוריע לעופה1993 רטסיש ןר22
193.43 1:09.75 0:27.72 0:35.21 0:31.11 0:29.64 לרב תיב ס"כ לעופה1993 בוטייח ןתנוי23
194.87 1:09.41 0:27.61 0:35.28 0:33.90 0:28.67 עבש ראב לעופה1992 יליושאצצ יש24
195.52 1:08.43 0:27.72 0:34.65 0:33.50 0:31.22 םילשורי לעופה1993 ןוגב ןימינב25
195.80 1:09.19 0:26.64 0:34.72 0:35.00 0:30.25 עבש ראב לעופה1993 בלסיטסור ביבר26
196.05 1:08.30 0:28.48 0:36.52 0:32.23 0:30.52 יתבר םילשורי1991 ןיקסיד יבצ27
196.10 1:10.88 0:27.86 0:34.07 0:31.55 0:31.74 ןורשה דוה ינוריע לעופה1993 ריפס ביבר28
197.22 1:10.17 0:27.12 0:38.72 0:30.92 0:30.29 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1993 קיניילוא לאגי29
197.41 1:10.30 0:27.48 0:38.53 0:31.71 0:29.39 לרב תיב ס"כ לעופה1993 היעש לבוי30
197.48 1:10.36 0:27.92 0:37.81 0:31.53 0:29.86 לרב תיב ס"כ לעופה1993 גנופרוג לג31
199.81 1:09.80 0:27.24 0:39.86 0:32.58 0:30.33 םילשורי לעופה1991 רזלג באוי32
200.78 1:12.07 0:27.23 0:39.39 0:32.65 0:29.44 יתבר םילשורי1993 ןמנרוק לאכימ33
210.23 1:14.75 0:29.33 0:39.50 0:33.50 0:33.15 יתבר םילשורי1993 ודרל רמתיא34
211.10 1:13.80 0:29.86 0:38.72 0:36.27 0:32.45 לרב תיב ס"כ לעופה1992 ו'צזד רוא35
212.61 1:17.72 0:29.11 0:38.57 0:32.67 0:34.54 ריאי בכוכ ס"נתמ1992 ןיבנייש בדנ36
219.94 1:20.26 0:30.10 0:39.92 0:33.78 0:35.88 לרב תיב ס"כ לעופה1992 ו'צזד לג37
229.22 1:25.05 0:30.36 0:40.08 0:36.72 0:37.01 יתבר םילשורי1993 סילטנא קרמ38
254.63 1:28.92 0:36.05 0:44.75 0:47.04 0:37.87 םילשורי לעופה1946 יול ילתפנ39
690.92 0:33.70 0:29.04 0:28.18 םילשורי לעופה1990 בונילו ןאיולק40
713.89 0:24.44 0:30.94 0:31.08 0:27.43 םילשורי לעופה1987 בורטנולק רדנסכלא41
724.81 0:26.60 0:36.61 0:32.80 0:28.80 םילשורי לעופה1992 ןיזייא רימא42
728.13 0:27.14 0:37.75 0:33.24 0:30.00 םילשורי לעופה1992 טרלגנא רדא43
759.73 1:11.00 0:27.43 0:32.92 0:28.38 ןויצל ןושאר יבכמ1993 לולמ גומלא44
767.81 1:13.97 0:27.79 0:35.55 0:30.50 לרב תיב ס"כ לעופה1993 יקסלוקש ןתנוי45
773.71 1:15.87 0:29.18 0:38.29 0:30.37 לרב תיב ס"כ לעופה1992 ןולטמ רמתיא46
1294.85 0:27.74 0:34.82 0:32.29 לרב תיב ס"כ לעופה1992 רמורב יזוגא רעס47
1295.75 0:29.10 0:34.97 0:31.68 לרב תיב ס"כ לעופה1991 ימרכ ןריל48
1319.67 0:33.57 0:44.85 0:41.25 לרב תיב ס"כ לעופה1993 בונימיניב ףסא49
1852.56 0:25.92 0:26.64 םילשורי לעופה1989 יקצורז דקש50
3000.00 ריאי בכוכ ס"נתמ1992 גרבמונ דעלא51

תורענ

כ"הסא"מישפוחהזחבגרפרפ הדוגאהדיל תנשםשםוקמ
207.82 1:13.07 0:29.57 0:37.82 0:35.04 0:32.32 םילשורי לעופה1996 ינייע ןח 1
215.33 1:16.22 0:29.90 0:42.37 0:34.23 0:32.61 יתבר םילשורי1996 רגנילק ילימא 2
221.93 1:18.09 0:30.71 0:42.56 0:37.21 0:33.36 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1996 בוקירבוש הניא 3
222.97 1:18.61 0:31.40 0:41.89 0:35.73 0:35.34 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1996 ןייטשדלוג רבנע 4
224.32 1:18.22 0:30.65 0:43.99 0:36.11 0:35.35 יתבר םילשורי1996 הווב ינור 5
224.93 1:19.26 0:31.89 0:41.04 0:37.88 0:34.86 ןויצל ןושאר יבכמ1996 רכב גומלא 6
227.06 1:19.47 0:33.34 0:42.46 0:36.11 0:35.68 ןורשה דוה ינוריע לעופה1996 רבר ידע 7
227.48 1:21.50 0:32.15 0:43.77 0:35.48 0:34.58 עבש ראב לעופה1996 לט ןדע 8
230.86 1:21.84 0:32.25 0:43.03 0:37.93 0:35.81 םילשורי לעופה1996 ינסינ לבוי 9
234.96 1:22.17 0:33.19 0:43.45 0:38.01 0:38.14 ןורשה דוה ינוריע לעופה1997 ןמדלפ תניע10
235.28 1:22.57 0:34.22 0:39.15 0:39.74 0:39.60 שמש תיב לעופה1996 ןיקו'זוק הילוי11
238.51 1:23.62 0:32.94 0:40.94 0:40.54 0:40.47 ריאי בכוכ ס"נתמ1996 דוד ריש12
238.63 1:23.72 0:34.98 0:47.65 0:35.83 0:36.45 ריאי בכוכ ס"נתמ1997 רסורבליז הגנ13
239.04 1:24.28 0:34.13 0:43.80 0:40.07 0:36.76 יתבר םילשורי1996 קיצנורא ילריש14
243.05 1:24.87 0:34.51 0:39.53 0:40.99 0:43.15 יתבר םילשורי1996 יח םהרבא ןוריל15
244.13 1:25.04 0:35.58 0:47.04 0:38.75 0:37.72 םילשורי לעופה1996 ינייע זפוט16
244.61 1:24.54 0:34.66 0:42.96 0:40.27 0:42.18 םילשורי לעופה1996 ינלוג העונ17
245.05 1:26.81 0:33.90 0:47.26 0:38.45 0:38.63 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1999 ןייטשנטכיל ץכ ןצינ18
245.94 1:26.82 0:34.91 0:45.59 0:41.74 0:36.88 שמש תיב לעופה1998 יקסדוגרק לא תב19
247.07 1:27.21 0:35.44 0:41.04 0:44.19 0:39.19 לרב תיב ס"כ לעופה1997 ןהד ןואיש20
250.93 1:27.39 0:33.63 0:46.04 0:44.90 0:38.97 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1997 רגרפ ילינ21
251.82 1:27.73 0:36.23 0:46.08 0:41.16 0:40.62 ןורשה דוה ינוריע לעופה1996 ןורק ןייעמ22
253.70 1:29.49 0:37.25 0:43.91 0:44.06 0:38.99 םילשורי לעופה1996 םייח םתור23
256.37 1:29.06 0:35.01 0:48.43 0:39.90 0:43.97 םילשורי לעופה1997 רפואל לעי24
256.90 1:30.40 0:34.51 0:50.00 0:41.85 0:40.14 תליא לעופה1997 רוקוניו היסטסנא25
257.91 1:29.15 0:37.28 0:48.01 0:42.68 0:40.79 תליא לעופה1998 םורג הנא26
258.36 1:33.95 0:36.71 0:46.70 0:42.14 0:38.86 םילשורי לעופה1997 ןמרביל גומלא27
260.52 1:31.62 0:36.82 0:43.38 0:42.38 0:46.32 לרב תיב ס"כ לעופה1996 ןוזול רב28
261.18 1:30.50 0:36.57 0:45.56 0:43.81 0:44.74 ןורשה דוה ינוריע לעופה1997 לארה העונ29
261.32 1:31.27 0:37.10 0:47.69 0:41.70 0:43.56 עבש ראב לעופה1997 קפלס תור30
266.14 1:34.06 0:36.22 0:48.56 0:40.43 0:46.87 לרב תיב ס"כ לעופה1997 יגוח ןדע31
266.25 1:31.99 0:39.21 0:47.00 0:44.72 0:43.33 םילשורי לעופה1997 רעס העונ32
267.04 1:32.62 0:37.97 0:51.40 0:43.09 0:41.96 יתבר םילשורי1996 ירמוע הנאיד33
277.32 1:34.44 0:38.07 0:51.68 0:44.25 0:48.88 שמש תיב לעופה1997 קויטימש הסילא34
280.75 1:36.90 0:38.44 0:49.65 0:46.32 0:49.44 םילשורי לעופה1997 בודרומ לכימ35
284.97 1:40.43 0:40.34 0:48.04 0:45.81 0:50.35 םילשורי לעופה1997 ןמרפוק יליג36
289.10 1:41.31 0:38.97 0:57.20 0:48.36 0:43.26 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1999 אירול ץיברק רבנע37
291.65 1:44.80 0:41.48 0:47.08 0:48.14 0:50.15 םילשורי לעופה1997 וסור הד הנולא38
293.23 1:44.60 0:41.41 0:48.64 0:49.90 0:48.68 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1996 בולבארוג המא39
293.64 1:43.00 0:40.85 0:51.84 0:50.23 0:47.72 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1998 ךבנזור העונ40
316.12 1:51.43 0:43.13 0:57.80 0:50.80 0:52.96 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1998 רצייוש לג41
759.88 0:35.59 0:47.30 0:38.69 0:38.30 יתבר םילשורי1997 יקצולובז הנד42
779.43 0:39.30 0:47.11 0:47.81 0:45.21 יתבר םילשורי1997 ריפפ לכימ43
799.80 1:24.90 0:34.55 0:43.34 0:37.01 תליא לעופה1997 יקסטוקיצ הנילא44
806.07 1:26.20 0:35.77 0:42.35 0:41.75 יתבר םילשורי1997 רב לג45
855.41 1:52.74 0:40.93 0:49.67 0:52.07 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1998 יקצינק הרדנס46
1347.43 0:44.32 0:54.47 0:48.64 הנבי םימה קראפ לעופה1997 ןמטוג זפ47
1363.38 0:45.83 1:06.12 0:51.43 לרב תיב ס"כ לעופה1998 הכלמ לאינד48
1371.72 1:27.15 0:42.80 0:41.77 הנבי םימה קראפ לעופה1997 שיניפ ריש49
1380.21 1:00.91 0:54.99 1:04.31 לרב תיב ס"כ לעופה1998 םלעומ ריפס50
1388.09 1:39.33 0:37.54 0:51.22 שמש תיב לעופה1998 יאשלב לכימ51
1397.77 1:46.13 0:44.33 0:47.31 שמש תיב לעופה1998 ןוסמהרבא ילט52
1402.13 1:49.72 0:40.55 0:51.86 שמש תיב לעופה1998 רינ לג53
1874.13 0:33.10 0:41.03 לרב תיב ס"כ לעופה1996 יונטרופ ינור54
3000.00 הנבי םימה קראפ לעופה1997 יסוא היונ55

תורגוב

כ"הסא"מישפוחהזחבגרפרפ הדוגאהדיל תנשםשםוקמ
188.98 1:05.25 0:27.77 0:33.89 0:30.95 0:31.12 םילשורי לעופה1990 בוקטורוק היטסנ 1
190.09 1:05.34 0:27.37 0:37.48 0:30.21 0:29.69 תוער םימה קראפ יבכמ1989 ףחש לקד 2
190.97 1:06.81 0:27.36 0:36.80 0:30.50 0:29.50 םילשורי לעופה1994 יול ןורוד 3
196.44 1:09.23 0:28.46 0:37.80 0:30.71 0:30.24 הפיח יבכמ1992 בוקיצלוו הנא 4
203.21 1:14.10 0:28.12 0:33.13 0:36.13 0:31.73 לרב תיב ס"כ לעופה1990 הוורסמ אאעד 5
204.03 1:11.68 0:29.30 0:38.27 0:32.36 0:32.42 םילשורי לעופה1994 ןדסח הסיפנא 6
208.33 1:12.32 0:30.20 0:37.67 0:35.18 0:32.96 םילשורי לעופה1994 רזלג תנסוא 7
210.13 1:12.90 0:31.18 0:38.42 0:36.44 0:31.19 םילשורי לעופה1990 לט ליגיבא 8
212.35 1:14.08 0:30.71 0:36.32 0:36.87 0:34.37 יתבר םילשורי1991 רשיילפ היאמ 9
214.15 1:15.62 0:30.10 0:38.18 0:36.77 0:33.48 שמש תיב לעופה1992 ינבל סדה10
214.25 1:13.90 0:29.29 0:41.62 0:37.33 0:32.11 םילשורי לעופה1992 ןהכ יל11
214.87 1:16.04 0:30.47 0:39.90 0:36.06 0:32.40 ןויצל ןושאר יבכמ1995 לולמ ןיירוא12
215.72 1:15.83 0:30.44 0:37.79 0:36.78 0:34.88 עבש ראב לעופה1992 קינשופש ןדע13
215.83 1:16.90 0:31.31 0:35.89 0:38.20 0:33.53 םילשורי לעופה1990 יטטול תימע14
216.25 1:15.80 0:30.00 0:42.45 0:34.20 0:33.80 םילשורי לעופה1995 ביבח קפוא15
216.32 1:15.86 0:29.65 0:43.15 0:36.31 0:31.35 יתבר םילשורי1991 רופ-דוד ןח16
219.73 1:16.56 0:30.17 0:42.96 0:34.61 0:35.43 םילשורי לעופה1994 ןהכ תוער17
225.11 1:18.47 0:31.48 0:41.73 0:38.05 0:35.38 םילשורי לעופה1995 בויא ןואר18
226.88 1:22.04 0:29.64 0:38.07 0:39.74 0:37.39 לרב תיב ס"כ לעופה1994 הוורסמ רידג19
227.56 1:20.86 0:31.69 0:43.94 0:35.01 0:36.06 לרב תיב ס"כ לעופה1993 ןיטולוב לג20
229.59 1:19.76 0:32.08 0:45.21 0:36.54 0:36.00 יתבר םילשורי1994 יקסניזדל לט21
230.14 1:20.83 0:31.81 0:42.49 0:37.54 0:37.47 יתבר םילשורי1994 רפש רואיל22
232.25 1:22.12 0:34.09 0:41.66 0:37.48 0:36.90 לרב תיב ס"כ לעופה1991 לרוג ידע23
239.82 1:24.19 0:33.56 0:46.01 0:38.80 0:37.26 לרב תיב ס"כ לעופה1994 ןיגוב רחש24
240.84 1:24.00 0:33.23 0:40.39 0:39.92 0:43.30 עבש ראב לעופה1995 ץיבוקשרה הבהז25
248.47 1:27.39 0:33.22 0:47.52 0:39.50 0:40.84 לרב תיב ס"כ לעופה1995 ןירוק ןח26
253.10 1:29.38 0:34.95 0:49.07 0:39.16 0:40.54 לרב תיב ס"כ לעופה1994 רלטרד דקש27
254.73 1:28.04 0:35.59 0:49.94 0:42.29 0:38.87 רתימ טרופס ןודעומ לעופה1995 רלטפג לכימ28
255.81 1:28.31 0:37.63 0:46.19 0:41.50 0:42.18 יתבר םילשורי1995 לרפ העונ29
266.28 1:32.09 0:36.12 0:49.76 0:45.59 0:42.72 לרב תיב ס"כ לעופה1994 ץנימ רומ30
290.87 1:41.89 0:39.80 0:52.20 0:50.48 0:46.50 לרב תיב ס"כ לעופה1995 רנרו גומלא31
743.98 0:30.96 0:43.04 0:36.85 0:33.13 יתבר םילשורי1994 ןמסיו ןרק32
746.45 0:31.90 0:39.50 0:40.14 0:34.91 םילשורי לעופה1993 דלוג העונ33
756.02 0:32.54 0:46.93 0:38.11 0:38.44 םילשורי לעופה1994 ןא'ג הרעי34
781.38 0:36.54 0:51.31 0:44.82 0:48.71 לרב תיב ס"כ לעופה1994 ןייטשקילג הילוי35
786.57 1:19.06 0:32.94 0:38.32 0:36.25 םילשורי לעופה1993 קידצ הלא36
1268.09 0:35.43 0:32.66 םילשורי לעופה1992 רצלמ הילט37
1323.80 0:39.00 0:46.25 0:38.55 לרב תיב ס"כ לעופה1995 ירזעלא רומ38
1358.33 1:29.58 0:33.71 0:35.04 לרב תיב ס"כ לעופה1995 ןמרביל לכימ39
1373.49 1:34.31 0:38.63 0:40.55 לרב תיב ס"כ לעופה1992 רנרו זפוט40
1876.27 0:34.09 0:42.18 לרב תיב ס"כ לעופה1994 שריה לג41
2444.04 0:44.04 יתבר םילשורי1991 רשיילפ הנד42
2456.55 0:56.55 לרב תיב ס"כ לעופה1995 תאריסנ המיר43

דרוג תוצאות כללי

-13 תונב רפרפ 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
462 0:32.32 םילשורי לעופה ינייע ןח 1
450 0:32.61 יתבר םילשורי רגנילק ילימא 2
420 0:33.36 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוקירבוש הניא 3
377 0:34.58 עבש ראב לעופה לט ןדע 4
368 0:34.86 ןויצל ןושאר יבכמ רכב גומלא 5
354 0:35.34 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשדלוג רבנע 6
353 0:35.35 יתבר םילשורי הווב ינור 7
344 0:35.68 ןורשה דוה ינוריע לעופה רבר ידע 8
340 0:35.81 םילשורי לעופה ינסינ לבוי 9
322 0:36.45 ריאי בכוכ ס"נתמ רסורבליז הגנ10
314 0:36.76 יתבר םילשורי קיצנורא ילריש11
311 0:36.88 שמש תיב לעופה יקסדוגרק לא תב12
291 0:37.72 םילשורי לעופה ינייע זפוט13
281 0:38.14 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמדלפ תניע14
278 0:38.30 יתבר םילשורי יקצולובז הנד15
271 0:38.63 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשנטכיל ץכ ןצינ16
266 0:38.86 םילשורי לעופה ןמרביל גומלא17
264 0:38.97 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגרפ ילינ18
263 0:38.99 םילשורי לעופה םייח םתור19
259 0:39.19 לרב תיב ס"כ לעופה ןהד ןואיש20
251 0:39.60 שמש תיב לעופה ןיקו'זוק הילוי21
241 0:40.14 תליא לעופה רוקוניו היסטסנא22
235 0:40.47 ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ריש23
233 0:40.62 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןורק ןייעמ24
230 0:40.79 תליא לעופה םורג הנא25
226 0:41.03 לרב תיב ס"כ לעופה יונטרופ ינור26
211 0:41.96 יתבר םילשורי ירמוע הנאיד27
208 0:42.18 םילשורי לעופה ינלוג העונ28
194 0:43.15 יתבר םילשורי יח םהרבא ןוריל29
193 0:43.26 רתימ טרופס ןודעומ לעופה אירול ץיברק רבנע30
192 0:43.33 םילשורי לעופה רעס העונ31
189 0:43.56 עבש ראב לעופה קפלס תור32
184 0:43.97 םילשורי לעופה רפואל לעי33
174 0:44.74 ןורשה דוה ינוריע לעופה לארה העונ34
169 0:45.21 יתבר םילשורי ריפפ לכימ35
157 0:46.32 לרב תיב ס"כ לעופה ןוזול רב36
152 0:46.87 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןדע37
144 0:47.72 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ךבנזור העונ38
135 0:48.68 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בולבארוג המא39
134 0:48.88 שמש תיב לעופה קויטימש הסילא40
129 0:49.44 םילשורי לעופה בודרומ לכימ41
124 0:50.15 םילשורי לעופה וסור הד הנולא42
122 0:50.35 םילשורי לעופה ןמרפוק יליג43
111 0:52.07 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקצינק הרדנס44
105 0:52.96 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רצייוש לג45
לוספ יתבר םילשורי רב לג
לוספ תליא לעופה יקסטוקיצ הנילא
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה םלעומ ריפס
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה הכלמ לאינד
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה ןמטוג זפ
בצייתה אל שמש תיב לעופה יאשלב לכימ
בצייתה אל שמש תיב לעופה רינ לג
בצייתה אל שמש תיב לעופה ןוסמהרבא ילט
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה שיניפ ריש
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה יסוא היונ

-15 םינב רפרפ 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
556 0:26.97 םילשורי לעופה יקסנקיזומ ןנור 1
450 0:28.94 םילשורי לעופה לגס ןתמ 2
447 0:29.01 םילשורי לעופה ץיברוג יתיא 3
439 0:29.19 םילשורי לעופה דושרא זתעומ 4
430 0:29.38 םילשורי לעופה קזרוא בדנ 5
424 0:29.53 הנבי םימה קראפ לעופה ןיבוד גומלא 6
421 0:29.59 םילשורי לעופה ןומצע תימע 7
420 0:29.62 םילשורי לעופה טדנסנו ןתנוי 8
415 0:29.74 םילשורי לעופה ןתיב והיבא 9
414 0:29.76 עבש ראב לעופה בורודיס סכלא10
396 0:30.20 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רעס11
396 0:30.21 ריאי בכוכ ס"נתמ רורסיבא ןליא12
386 0:30.46 עבש ראב לעופה קאילופ לילצ13
374 0:30.79 יתבר םילשורי ריינומ ןו'ג14
372 0:30.85 שמש תיב לעופה ינבל םעונ15
371 0:30.86 תוער םימה קראפ יבכמ ןמרקא ביבא16
364 0:31.06 לרב תיב ס"כ לעופה רוסרס םיהרביא17
363 0:31.08 ןורשה דוה ינוריע לעופה טנרב לאינד18
354 0:31.34 םילשורי לעופה וטאצול ןתנוי19
348 0:31.53 םילשורי לעופה ונדלוט יש20
342 0:31.71 יתבר םילשורי יח רוא21
333 0:31.99 ןורשה דוה ינוריע לעופה ירידא ריפוא22
331 0:32.07 םילשורי לעופה דעירא לבוי23
323 0:32.32 םילשורי לעופה דיפל לאירא24
313 0:32.65 יתבר םילשורי ןמרביל תימע25
308 0:32.85 םילשורי לעופה יקצורז ןולא26
304 0:32.98 םילשורי לעופה ינבא יתיא27
304 0:32.99 םילשורי לעופה רכב דדוע28
301 0:33.10 םילשורי לעופה ןמדירפ לאינד29
289 0:33.55 לרב תיב ס"כ לעופה ןורקומ ןדיע30
285 0:33.69 יתבר םילשורי ןימחור ןתמ31
281 0:33.88 יתבר םילשורי רימד דוד32
280 0:33.91 םילשורי לעופה ןרק ירמע33
276 0:34.06 תליא לעופה ןהכ רואיל34
274 0:34.13 םילשורי לעופה רפש רינ35
271 0:34.27 םילשורי לעופה ןלפק לאינד36
265 0:34.51 םילשורי לעופה יקסבותובייז סכלא37
256 0:34.93 עבש ראב לעופה ררל םהש38
256 0:34.94 יתבר םילשורי סיינ רוד39
255 0:34.97 יתבר םילשורי ןהכ םר40
253 0:35.05 םילשורי לעופה ץכ רטלב ןור41
241 0:35.64 עבש ראב לעופה הדז טאינוב רימא42
238 0:35.80 יתבר םילשורי ץכ סמוט43
236 0:35.88 שמש תיב לעופה רואנ קחצי44
233 0:36.05 ןורשה דוה ינוריע לעופה ךינרצ ודוד45
233 0:36.05 שמש תיב לעופה בוקומורג ןולא45
224 0:36.53 יתבר םילשורי גרבנירג ןתנוהי47
223 0:36.55 םילשורי לעופה סוסול רב48
223 0:36.56 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רמות49
219 0:36.79 שמש תיב לעופה ןורב ליריק50
215 0:37.00 םילשורי לעופה השמ תימע51
214 0:37.06 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע אלע52
214 0:37.11 םילשורי לעופה ינורהא לבוי53
211 0:37.25 שמש תיב לעופה ןורב דוד54
198 0:38.03 לרב תיב ס"כ לעופה דוד תימע55
198 0:38.03 עבש ראב לעופה ץיבושבומ ןייד55
194 0:38.30 שמש תיב לעופה ןייטש זעב57
192 0:38.45 לרב תיב ס"כ לעופה לאינד רוא58
190 0:38.55 לרב תיב ס"כ לעופה רוג שמש זעוב59
190 0:38.59 םילשורי לעופה בורטנולק ויז60
177 0:39.53 לרב תיב ס"כ לעופה ילתפנ לט61
175 0:39.68 םילשורי לעופה רפואל ןולא62
172 0:39.86 לרב תיב ס"כ לעופה סרבוח לייא63
172 0:39.90 יתבר םילשורי ריינומ לאומס64
168 0:40.17 םילשורי לעופה זר ףסא65
166 0:40.32 םילשורי לעופה יקסלט ןתנוי66
165 0:40.40 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ףסא67
164 0:40.52 לרב תיב ס"כ לעופה דלפמולב רינש68
163 0:40.63 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןור69
161 0:40.78 םילשורי לעופה סוסול לט70
159 0:40.97 לרב תיב ס"כ לעופה וטו'ציפ באוי71
157 0:41.14 לרב תיב ס"כ לעופה חוור קפוא72
156 0:41.22 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןולטמ רמוע73
155 0:41.26 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רב74
152 0:41.57 יתבר םילשורי יקצינביא לאנתנ75
146 0:42.10 םילשורי לעופה ןיקרפש קראמ76
140 0:42.71 עבש ראב לעופה בוקיזימ יאתיא77
132 0:43.54 םילשורי לעופה דישרא דיזי78
131 0:43.65 הנבי םימה קראפ לעופה יקסנודרוק ידט79
131 0:43.69 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע ילע80
128 0:44.01 שמש תיב לעופה רבארב בקעי81
121 0:44.83 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגנ לט82
120 0:44.97 שמש תיב לעופה בורטסש הטיקינ83
97 0:48.26 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקסתוריס היליא84
85 0:50.53 םילשורי לעופה ינסינ ןולא85
84 0:50.72 לרב תיב ס"כ לעופה ןריש דוד86
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה ירפ לאינד
לוספ עבש ראב לעופה קינצרדנא ינגבי
לוספ יתבר םילשורי ןמירפ ןולא
לוספ רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוצניסוא לאינד
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ביבא
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ ןרוק םתוי
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ןתמ
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה יטירק לקיימ
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה לטנדיורפ יעור
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה סנמיש לבוי
בצייתה אל שמש תיב לעופה בונזח קרמ
בצייתה אל שמש תיב לעופה בורבר ירלו

14- תורגוב רפרפ 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
608 0:29.50 םילשורי לעופה יול ןורוד 1
596 0:29.69 תוער םימה קראפ יבכמ ףחש לקד 2
564 0:30.24 הפיח יבכמ בוקיצלוו הנא 3
518 0:31.12 םילשורי לעופה בוקטורוק היטסנ 4
514 0:31.19 םילשורי לעופה לט ליגיבא 5
507 0:31.35 יתבר םילשורי רופ-דוד ןח 6
489 0:31.73 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ אאעד 7
471 0:32.11 םילשורי לעופה ןהכ יל 8
459 0:32.40 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ ןיירוא 9
458 0:32.42 םילשורי לעופה ןדסח הסיפנא10
448 0:32.66 םילשורי לעופה רצלמ הילט11
436 0:32.96 םילשורי לעופה רזלג תנסוא12
429 0:33.13 יתבר םילשורי ןמסיו ןרק13
416 0:33.48 שמש תיב לעופה ינבל סדה14
414 0:33.53 םילשורי לעופה יטטול תימע15
404 0:33.80 םילשורי לעופה ביבח קפוא16
384 0:34.37 יתבר םילשורי רשיילפ היאמ17
368 0:34.88 עבש ראב לעופה קינשופש ןדע18
367 0:34.91 םילשורי לעופה דלוג העונ19
352 0:35.38 םילשורי לעופה בויא ןואר20
351 0:35.43 םילשורי לעופה ןהכ תוער21
334 0:36.00 יתבר םילשורי יקסניזדל לט22
333 0:36.06 לרב תיב ס"כ לעופה ןיטולוב לג23
328 0:36.25 םילשורי לעופה קידצ הלא24
311 0:36.90 לרב תיב ס"כ לעופה לרוג ידע25
302 0:37.26 לרב תיב ס"כ לעופה ןיגוב רחש26
299 0:37.39 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ רידג27
297 0:37.47 יתבר םילשורי רפש רואיל28
275 0:38.44 םילשורי לעופה ןא'ג הרעי29
272 0:38.55 לרב תיב ס"כ לעופה ירזעלא רומ30
266 0:38.87 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רלטפג לכימ31
234 0:40.54 לרב תיב ס"כ לעופה רלטרד דקש32
234 0:40.55 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו זפוט33
229 0:40.84 לרב תיב ס"כ לעופה ןירוק ןח34
208 0:42.18 יתבר םילשורי לרפ העונ35
200 0:42.72 לרב תיב ס"כ לעופה ץנימ רומ36
192 0:43.30 עבש ראב לעופה ץיבוקשרה הבהז37
155 0:46.50 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו גומלא38
135 0:48.71 לרב תיב ס"כ לעופה ןייטשקילג הילוי39
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה ןמרביל לכימ
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה שריה לג
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה תאריסנ המיר
בצייתה אל יתבר םילשורי רשיילפ הנד

16- םירגוב רפרפ 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
627 0:25.92 לרב תיב ס"כ לעופה יכדרמ דעלא 1
626 0:25.93 יתבר םילשורי יקסלט זעוב 2
625 0:25.94 םילשורי לעופה ענרב רינ 3
600 0:26.30 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמסוז ןרע 4
577 0:26.64 םילשורי לעופה יקצורז דקש 5
558 0:26.94 יתבר םילשורי ץיליומס ירוי 6
529 0:27.43 םילשורי לעופה בורטנולק רדנסכלא 7
505 0:27.85 םילשורי לעופה גרובמג דוד 8
499 0:27.97 יתבר םילשורי ןיקסיד דוד 9
488 0:28.18 םילשורי לעופה בונילו ןאיולק10
482 0:28.29 תוער םימה קראפ יבכמ רפסה ןד11
482 0:28.29 םילשורי לעופה אריעז ןח11
482 0:28.29 םילשורי לעופה ענרב רוא12
480 0:28.33 םילשורי לעופה טמכב לאינד14
477 0:28.38 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ גומלא15
466 0:28.60 עבש ראב לעופה ןוארב קירג16
466 0:28.61 םילשורי לעופה ןמפוה רמוע17
463 0:28.67 עבש ראב לעופה יליושאצצ יש18
460 0:28.74 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בונדוסב ןור19
457 0:28.80 םילשורי לעופה ןיזייא רימא20
443 0:29.09 םילשורי לעופה ןדניל רימא21
441 0:29.15 עבש ראב לעופה ןמצייו סכלא22
438 0:29.21 לרב תיב ס"כ לעופה ןפג רמוע23
430 0:29.39 לרב תיב ס"כ לעופה היעש לבוי24
428 0:29.44 יתבר םילשורי ןמנרוק לאכימ25
423 0:29.55 יתבר םילשורי רפש ןתיא26
419 0:29.64 לרב תיב ס"כ לעופה בוטייח ןתנוי27
410 0:29.86 עבש ראב לעופה ררל איגש28
410 0:29.86 לרב תיב ס"כ לעופה גנופרוג לג28
404 0:30.00 םילשורי לעופה טרלגנא רדא30
404 0:30.00 םילשורי לעופה יקחצי רינ30
394 0:30.25 עבש ראב לעופה בלסיטסור ביבר32
394 0:30.26 םילשורי לעופה ינבא ירמא33
393 0:30.29 רתימ טרופס ןודעומ לעופה קיניילוא לאגי34
391 0:30.33 םילשורי לעופה רזלג באוי35
390 0:30.37 לרב תיב ס"כ לעופה ןולטמ רמתיא36
385 0:30.50 לרב תיב ס"כ לעופה יקסלוקש ןתנוי37
384 0:30.52 יתבר םילשורי ןיקסיד יבצ38
365 0:31.05 ןורשה דוה ינוריע לעופה רטסיש ןר39
359 0:31.22 םילשורי לעופה ןוגב ןימינב40
343 0:31.68 לרב תיב ס"כ לעופה ימרכ ןריל41
341 0:31.74 ןורשה דוה ינוריע לעופה ריפס ביבר42
324 0:32.29 לרב תיב ס"כ לעופה רמורב יזוגא רעס43
319 0:32.45 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רוא44
300 0:33.15 יתבר םילשורי ודרל רמתיא45
265 0:34.54 ריאי בכוכ ס"נתמ ןיבנייש בדנ46
236 0:35.88 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד לג47
215 0:37.01 יתבר םילשורי סילטנא קרמ48
201 0:37.87 םילשורי לעופה יול ילתפנ49
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ גרבמונ דעלא
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה בונימיניב ףסא

-13 תונב בג 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
450 0:34.23 יתבר םילשורי רגנילק ילימא 1
419 0:35.04 םילשורי לעופה ינייע ןח 2
404 0:35.48 עבש ראב לעופה לט ןדע 3
396 0:35.73 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשדלוג רבנע 4
392 0:35.83 ריאי בכוכ ס"נתמ רסורבליז הגנ 5
383 0:36.11 ןורשה דוה ינוריע לעופה רבר ידע 6
383 0:36.11 יתבר םילשורי הווב ינור 6
356 0:37.01 תליא לעופה יקסטוקיצ הנילא 8
350 0:37.21 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוקירבוש הניא 9
332 0:37.88 ןויצל ןושאר יבכמ רכב גומלא10
331 0:37.93 םילשורי לעופה ינסינ לבוי11
329 0:38.01 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמדלפ תניע12
317 0:38.45 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשנטכיל ץכ ןצינ13
312 0:38.69 יתבר םילשורי יקצולובז הנד14
310 0:38.75 םילשורי לעופה ינייע זפוט15
288 0:39.74 שמש תיב לעופה ןיקו'זוק הילוי16
284 0:39.90 םילשורי לעופה רפואל לעי17
281 0:40.07 יתבר םילשורי קיצנורא ילריש18
276 0:40.27 םילשורי לעופה ינלוג העונ19
273 0:40.43 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןדע20
271 0:40.54 ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ריש21
262 0:40.99 יתבר םילשורי יח םהרבא ןוריל22
259 0:41.16 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןורק ןייעמ23
249 0:41.70 עבש ראב לעופה קפלס תור24
248 0:41.74 שמש תיב לעופה יקסדוגרק לא תב25
248 0:41.75 יתבר םילשורי רב לג26
248 0:41.77 הנבי םימה קראפ לעופה שיניפ ריש27
246 0:41.85 תליא לעופה רוקוניו היסטסנא28
241 0:42.14 םילשורי לעופה ןמרביל גומלא29
237 0:42.38 לרב תיב ס"כ לעופה ןוזול רב30
232 0:42.68 תליא לעופה םורג הנא31
226 0:43.09 יתבר םילשורי ירמוע הנאיד32
215 0:43.81 ןורשה דוה ינוריע לעופה לארה העונ33
211 0:44.06 םילשורי לעופה םייח םתור34
209 0:44.19 לרב תיב ס"כ לעופה ןהד ןואיש35
208 0:44.25 שמש תיב לעופה קויטימש הסילא36
202 0:44.72 םילשורי לעופה רעס העונ37
199 0:44.90 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגרפ ילינ38
188 0:45.81 םילשורי לעופה ןמרפוק יליג39
182 0:46.32 םילשורי לעופה בודרומ לכימ40
170 0:47.31 שמש תיב לעופה ןוסמהרבא ילט41
165 0:47.81 יתבר םילשורי ריפפ לכימ42
162 0:48.14 םילשורי לעופה וסור הד הנולא43
160 0:48.36 רתימ טרופס ןודעומ לעופה אירול ץיברק רבנע44
157 0:48.64 הנבי םימה קראפ לעופה ןמטוג זפ45
147 0:49.67 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקצינק הרדנס46
145 0:49.90 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בולבארוג המא47
142 0:50.23 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ךבנזור העונ48
138 0:50.80 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רצייוש לג49
133 0:51.43 לרב תיב ס"כ לעופה הכלמ לאינד50
68 1:04.31 לרב תיב ס"כ לעופה םלעומ ריפס51
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה יונטרופ ינור
בצייתה אל שמש תיב לעופה יאשלב לכימ
בצייתה אל שמש תיב לעופה רינ לג
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה יסוא היונ

-15 םינב בג 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
479 0:29.23 םילשורי לעופה לגס ןתמ 1
472 0:29.37 םילשורי לעופה יקסנקיזומ ןנור 2
402 0:31.00 הנבי םימה קראפ לעופה ןיבוד גומלא 3
390 0:31.31 םילשורי לעופה ןומצע תימע 4
385 0:31.44 םילשורי לעופה ץיברוג יתיא 5
354 0:32.33 םילשורי לעופה טדנסנו ןתנוי 6
343 0:32.66 ריאי בכוכ ס"נתמ רורסיבא ןליא 7
340 0:32.78 ןורשה דוה ינוריע לעופה טנרב לאינד 8
339 0:32.81 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רעס 9
334 0:32.97 םילשורי לעופה דושרא זתעומ10
333 0:33.01 םילשורי לעופה ןתיב והיבא11
329 0:33.14 םילשורי לעופה ינבא יתיא12
328 0:33.16 םילשורי לעופה דעירא לבוי13
318 0:33.52 שמש תיב לעופה ינבל םעונ14
316 0:33.56 םילשורי לעופה רפש רינ15
313 0:33.67 םילשורי לעופה וטאצול ןתנוי16
313 0:33.67 יתבר םילשורי סיינ רוד16
308 0:33.85 םילשורי לעופה קזרוא בדנ18
307 0:33.89 םילשורי לעופה ןמדירפ לאינד19
305 0:33.99 שמש תיב לעופה בוקומורג ןולא20
300 0:34.15 יתבר םילשורי ןמרביל תימע21
296 0:34.32 םילשורי לעופה יקסבותובייז סכלא22
291 0:34.52 תוער םימה קראפ יבכמ ןמרקא ביבא23
286 0:34.71 םילשורי לעופה דיפל לאירא24
281 0:34.90 םילשורי לעופה ונדלוט יש25
280 0:34.94 םילשורי לעופה רכב דדוע26
274 0:35.20 יתבר םילשורי יח רוא27
274 0:35.21 עבש ראב לעופה הדז טאינוב רימא28
272 0:35.28 יתבר םילשורי רימד דוד29
270 0:35.38 םילשורי לעופה ןרק ירמע30
270 0:35.40 לרב תיב ס"כ לעופה רוסרס םיהרביא31
266 0:35.57 יתבר םילשורי יקצינביא לאנתנ32
262 0:35.73 ןורשה דוה ינוריע לעופה ירידא ריפוא33
261 0:35.77 יתבר םילשורי ןהכ םר34
252 0:36.19 םילשורי לעופה ןלפק לאינד35
247 0:36.44 םילשורי לעופה בורטנולק ויז36
242 0:36.71 עבש ראב לעופה קאילופ לילצ37
238 0:36.92 םילשורי לעופה ץכ רטלב ןור38
232 0:37.24 שמש תיב לעופה ןורב ליריק39
228 0:37.44 יתבר םילשורי ןימחור ןתמ40
227 0:37.48 לרב תיב ס"כ לעופה לאינד רוא41
222 0:37.76 םילשורי לעופה יקצורז ןולא42
222 0:37.77 םילשורי לעופה ינורהא לבוי43
221 0:37.80 יתבר םילשורי גרבנירג ןתנוהי44
216 0:38.10 לרב תיב ס"כ לעופה ןורקומ ןדיע45
216 0:38.10 יתבר םילשורי ריינומ לאומס45
213 0:38.32 לרב תיב ס"כ לעופה ירפ לאינד47
212 0:38.33 שמש תיב לעופה ןייטש זעב48
212 0:38.36 שמש תיב לעופה ןורב דוד49
210 0:38.49 לרב תיב ס"כ לעופה דוד תימע50
209 0:38.51 לרב תיב ס"כ לעופה וטו'ציפ באוי51
206 0:38.71 לרב תיב ס"כ לעופה ילתפנ לט52
206 0:38.71 עבש ראב לעופה ררל םהש52
202 0:38.98 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רב54
198 0:39.25 שמש תיב לעופה רואנ קחצי55
196 0:39.36 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רמות56
195 0:39.42 הנבי םימה קראפ לעופה יקסנודרוק ידט57
195 0:39.44 תליא לעופה ןהכ רואיל58
193 0:39.55 יתבר םילשורי ןמירפ ןולא59
189 0:39.82 םילשורי לעופה דישרא דיזי60
189 0:39.83 םילשורי לעופה זר ףסא61
180 0:40.47 םילשורי לעופה ןיקרפש קראמ62
177 0:40.70 לרב תיב ס"כ לעופה סרבוח לייא63
174 0:41.00 םילשורי לעופה סוסול רב64
172 0:41.10 יתבר םילשורי ץכ סמוט65
171 0:41.18 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע אלע66
171 0:41.19 עבש ראב לעופה ץיבושבומ ןייד67
170 0:41.29 לרב תיב ס"כ לעופה חוור קפוא68
169 0:41.34 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןור69
169 0:41.36 ןורשה דוה ינוריע לעופה ךינרצ ודוד70
166 0:41.58 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ןתמ71
161 0:42.00 עבש ראב לעופה קינצרדנא ינגבי72
161 0:42.07 םילשורי לעופה רפואל ןולא73
160 0:42.15 שמש תיב לעופה רבארב בקעי74
150 0:43.05 שמש תיב לעופה בורבר ירלו75
150 0:43.09 לרב תיב ס"כ לעופה דלפמולב רינש76
148 0:43.20 לרב תיב ס"כ לעופה רוג שמש זעוב77
145 0:43.56 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגנ לט78
142 0:43.82 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע ילע79
142 0:43.85 םילשורי לעופה יקסלט ןתנוי80
139 0:44.15 שמש תיב לעופה בונזח קרמ81
138 0:44.22 שמש תיב לעופה בורטסש הטיקינ82
130 0:45.16 םילשורי לעופה ינסינ ןולא83
128 0:45.40 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןולטמ רמוע84
127 0:45.44 םילשורי לעופה השמ תימע85
125 0:45.78 לרב תיב ס"כ לעופה יטירק לקיימ86
119 0:46.48 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ףסא87
82 0:52.61 לרב תיב ס"כ לעופה ןריש דוד88
75 0:54.32 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקסתוריס היליא89
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה לטנדיורפ יעור
לוספ םילשורי לעופה סוסול לט
לוספ עבש ראב לעופה בורודיס סכלא
לוספ עבש ראב לעופה בוקיזימ יאתיא
לוספ רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוצניסוא לאינד
לוספ יתבר םילשורי ריינומ ןו'ג
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ביבא
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ ןרוק םתוי
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה סנמיש לבוי

14- תורגוב בג 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
655 0:30.21 תוער םימה קראפ יבכמ ףחש לקד 1
636 0:30.50 םילשורי לעופה יול ןורוד 2
623 0:30.71 הפיח יבכמ בוקיצלוו הנא 3
609 0:30.95 םילשורי לעופה בוקטורוק היטסנ 4
533 0:32.36 םילשורי לעופה ןדסח הסיפנא 5
451 0:34.20 םילשורי לעופה ביבח קפוא 6
435 0:34.61 םילשורי לעופה ןהכ תוער 7
421 0:35.01 לרב תיב ס"כ לעופה ןיטולוב לג 8
419 0:35.04 לרב תיב ס"כ לעופה ןמרביל לכימ 9
414 0:35.18 םילשורי לעופה רזלג תנסוא10
406 0:35.43 םילשורי לעופה רצלמ הילט11
385 0:36.06 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ ןיירוא12
383 0:36.13 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ אאעד13
377 0:36.31 יתבר םילשורי רופ-דוד ןח14
373 0:36.44 םילשורי לעופה לט ליגיבא15
370 0:36.54 יתבר םילשורי יקסניזדל לט16
363 0:36.77 שמש תיב לעופה ינבל סדה17
363 0:36.78 עבש ראב לעופה קינשופש ןדע18
361 0:36.85 יתבר םילשורי ןמסיו ןרק19
360 0:36.87 יתבר םילשורי רשיילפ היאמ20
347 0:37.33 םילשורי לעופה ןהכ יל21
343 0:37.48 לרב תיב ס"כ לעופה לרוג ידע22
341 0:37.54 יתבר םילשורי רפש רואיל23
328 0:38.05 םילשורי לעופה בויא ןואר24
326 0:38.11 םילשורי לעופה ןא'ג הרעי25
324 0:38.20 םילשורי לעופה יטטול תימע26
309 0:38.80 לרב תיב ס"כ לעופה ןיגוב רחש27
301 0:39.16 לרב תיב ס"כ לעופה רלטרד דקש28
293 0:39.50 לרב תיב ס"כ לעופה ןירוק ןח29
288 0:39.74 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ רידג30
284 0:39.92 עבש ראב לעופה ץיבוקשרה הבהז31
279 0:40.14 םילשורי לעופה דלוג העונ32
252 0:41.50 יתבר םילשורי לרפ העונ33
240 0:42.18 לרב תיב ס"כ לעופה שריה לג34
239 0:42.29 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רלטפג לכימ35
200 0:44.82 לרב תיב ס"כ לעופה ןייטשקילג הילוי36
190 0:45.59 לרב תיב ס"כ לעופה ץנימ רומ37
140 0:50.48 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו גומלא38
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה ירזעלא רומ
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה רנרו זפוט
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה תאריסנ המיר
בצייתה אל םילשורי לעופה קידצ הלא
בצייתה אל יתבר םילשורי רשיילפ הנד

16- םירגוב בג 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
656 0:26.32 יתבר םילשורי יקסלט זעוב 1
591 0:27.25 יתבר םילשורי ץיליומס ירוי 2
558 0:27.78 לרב תיב ס"כ לעופה יכדרמ דעלא 3
557 0:27.80 םילשורי לעופה ענרב רינ 4
557 0:27.80 םילשורי לעופה גרובמג דוד 4
488 0:29.04 םילשורי לעופה בונילו ןאיולק 6
479 0:29.22 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמסוז ןרע 7
462 0:29.59 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בונדוסב ןור 8
437 0:30.14 יתבר םילשורי ןיקסיד דוד 9
432 0:30.25 םילשורי לעופה ןמפוה רמוע10
418 0:30.59 לרב תיב ס"כ לעופה ןפג רמוע11
409 0:30.82 םילשורי לעופה יקחצי רינ12
405 0:30.92 רתימ טרופס ןודעומ לעופה קיניילוא לאגי13
398 0:31.08 םילשורי לעופה בורטנולק רדנסכלא14
397 0:31.11 לרב תיב ס"כ לעופה בוטייח ןתנוי15
396 0:31.15 םילשורי לעופה ןדניל רימא16
385 0:31.44 ןורשה דוה ינוריע לעופה רטסיש ןר17
384 0:31.47 עבש ראב לעופה ןוארב קירג18
383 0:31.49 םילשורי לעופה ענרב רוא19
382 0:31.51 םילשורי לעופה טמכב לאינד20
382 0:31.53 לרב תיב ס"כ לעופה גנופרוג לג21
381 0:31.55 ןורשה דוה ינוריע לעופה ריפס ביבר22
379 0:31.60 תוער םימה קראפ יבכמ רפסה ןד23
375 0:31.71 לרב תיב ס"כ לעופה היעש לבוי24
372 0:31.79 םילשורי לעופה אריעז ןח25
366 0:31.96 עבש ראב לעופה ןמצייו סכלא26
363 0:32.07 םילשורי לעופה ינבא ירמא27
357 0:32.23 יתבר םילשורי ןיקסיד יבצ28
346 0:32.58 םילשורי לעופה רזלג באוי29
344 0:32.65 יתבר םילשורי רפש ןתיא30
344 0:32.65 יתבר םילשורי ןמנרוק לאכימ30
343 0:32.67 ריאי בכוכ ס"נתמ ןיבנייש בדנ32
339 0:32.80 םילשורי לעופה ןיזייא רימא33
335 0:32.92 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ גומלא34
326 0:33.24 םילשורי לעופה טרלגנא רדא35
318 0:33.50 םילשורי לעופה ןוגב ןימינב36
318 0:33.50 יתבר םילשורי ודרל רמתיא36
310 0:33.78 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד לג38
307 0:33.90 עבש ראב לעופה יליושאצצ יש39
299 0:34.19 עבש ראב לעופה ררל איגש40
283 0:34.82 לרב תיב ס"כ לעופה רמורב יזוגא רעס41
280 0:34.97 לרב תיב ס"כ לעופה ימרכ ןריל42
279 0:35.00 עבש ראב לעופה בלסיטסור ביבר43
266 0:35.55 לרב תיב ס"כ לעופה יקסלוקש ןתנוי44
251 0:36.27 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רוא45
242 0:36.72 יתבר םילשורי סילטנא קרמ46
170 0:41.25 לרב תיב ס"כ לעופה בונימיניב ףסא47
115 0:47.04 םילשורי לעופה יול ילתפנ48
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ גרבמונ דעלא
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה ןולטמ רמתיא
בצייתה אל םילשורי לעופה יקצורז דקש

-13 תונב הזח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
478 0:37.82 םילשורי לעופה ינייע ןח 1
431 0:39.15 שמש תיב לעופה ןיקו'זוק הילוי 2
419 0:39.53 יתבר םילשורי יח םהרבא ןוריל 3
377 0:40.94 ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ריש 4
374 0:41.04 ןויצל ןושאר יבכמ רכב גומלא 5
374 0:41.04 לרב תיב ס"כ לעופה ןהד ןואיש 5
352 0:41.89 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשדלוג רבנע 7
341 0:42.35 יתבר םילשורי רב לג 8
340 0:42.37 יתבר םילשורי רגנילק ילימא 9
338 0:42.46 ןורשה דוה ינוריע לעופה רבר ידע10
336 0:42.56 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוקירבוש הניא11
330 0:42.80 הנבי םימה קראפ לעופה שיניפ ריש12
326 0:42.96 םילשורי לעופה ינלוג העונ13
325 0:43.03 םילשורי לעופה ינסינ לבוי14
318 0:43.34 תליא לעופה יקסטוקיצ הנילא15
317 0:43.38 לרב תיב ס"כ לעופה ןוזול רב16
316 0:43.45 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמדלפ תניע17
309 0:43.77 עבש ראב לעופה לט ןדע18
308 0:43.80 יתבר םילשורי קיצנורא ילריש19
306 0:43.91 םילשורי לעופה םייח םתור20
304 0:43.99 יתבר םילשורי הווב ינור21
274 0:45.56 ןורשה דוה ינוריע לעופה לארה העונ22
273 0:45.59 שמש תיב לעופה יקסדוגרק לא תב23
265 0:46.04 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגרפ ילינ24
265 0:46.08 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןורק ןייעמ25
254 0:46.70 םילשורי לעופה ןמרביל גומלא26
249 0:47.00 םילשורי לעופה רעס העונ27
249 0:47.04 םילשורי לעופה ינייע זפוט28
248 0:47.08 םילשורי לעופה וסור הד הנולא29
248 0:47.11 יתבר םילשורי ריפפ לכימ30
245 0:47.26 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשנטכיל ץכ ןצינ31
245 0:47.30 יתבר םילשורי יקצולובז הנד32
239 0:47.65 ריאי בכוכ ס"נתמ רסורבליז הגנ33
239 0:47.69 עבש ראב לעופה קפלס תור34
234 0:48.01 תליא לעופה םורג הנא35
233 0:48.04 םילשורי לעופה ןמרפוק יליג36
228 0:48.43 םילשורי לעופה רפואל לעי37
226 0:48.56 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןדע38
225 0:48.64 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בולבארוג המא39
211 0:49.65 םילשורי לעופה בודרומ לכימ40
207 0:50.00 תליא לעופה רוקוניו היסטסנא41
193 0:51.22 שמש תיב לעופה יאשלב לכימ42
191 0:51.40 יתבר םילשורי ירמוע הנאיד43
188 0:51.68 שמש תיב לעופה קויטימש הסילא44
186 0:51.84 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ךבנזור העונ45
186 0:51.86 שמש תיב לעופה רינ לג46
160 0:54.47 הנבי םימה קראפ לעופה ןמטוג זפ47
156 0:54.99 לרב תיב ס"כ לעופה םלעומ ריפס48
138 0:57.20 רתימ טרופס ןודעומ לעופה אירול ץיברק רבנע49
134 0:57.80 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רצייוש לג50
90 1:06.12 לרב תיב ס"כ לעופה הכלמ לאינד51
לוספ רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקצינק הרדנס
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה יונטרופ ינור
בצייתה אל שמש תיב לעופה ןוסמהרבא ילט
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה יסוא היונ

-15 םינב הזח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
486 0:32.99 םילשורי לעופה יקסנקיזומ ןנור 1
472 0:33.31 לרב תיב ס"כ לעופה ןורקומ ןדיע 2
443 0:34.03 םילשורי לעופה ץיברוג יתיא 3
424 0:34.52 תוער םימה קראפ יבכמ ןמרקא ביבא 4
418 0:34.70 םילשורי לעופה לגס ןתמ 5
409 0:34.95 יתבר םילשורי יח רוא 6
391 0:35.48 ריאי בכוכ ס"נתמ רורסיבא ןליא 7
386 0:35.62 םילשורי לעופה קזרוא בדנ 8
380 0:35.80 םילשורי לעופה ןומצע תימע 9
361 0:36.43 םילשורי לעופה ןתיב והיבא10
354 0:36.66 הנבי םימה קראפ לעופה ןיבוד גומלא11
351 0:36.77 םילשורי לעופה ינבא יתיא12
345 0:37.00 לרב תיב ס"כ לעופה רוסרס םיהרביא13
341 0:37.13 שמש תיב לעופה ינבל םעונ14
339 0:37.20 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רעס15
325 0:37.71 ןורשה דוה ינוריע לעופה ירידא ריפוא16
319 0:37.96 יתבר םילשורי ריינומ ןו'ג17
311 0:38.27 םילשורי לעופה דיפל לאירא18
311 0:38.30 עבש ראב לעופה קינצרדנא ינגבי19
309 0:38.39 םילשורי לעופה טדנסנו ןתנוי20
309 0:38.39 יתבר םילשורי סיינ רוד20
303 0:38.60 םילשורי לעופה רפש רינ22
300 0:38.74 עבש ראב לעופה קאילופ לילצ23
299 0:38.81 יתבר םילשורי ןמרביל תימע24
298 0:38.85 םילשורי לעופה ןמדירפ לאינד25
296 0:38.92 עבש ראב לעופה בורודיס סכלא26
296 0:38.94 םילשורי לעופה וטאצול ןתנוי27
283 0:39.50 ןורשה דוה ינוריע לעופה טנרב לאינד28
283 0:39.51 םילשורי לעופה ונדלוט יש29
277 0:39.81 יתבר םילשורי רימד דוד30
265 0:40.36 שמש תיב לעופה ןורב ליריק31
265 0:40.37 םילשורי לעופה יקסלט ןתנוי32
265 0:40.37 םילשורי לעופה ינורהא לבוי32
261 0:40.61 שמש תיב לעופה רואנ קחצי34
260 0:40.62 םילשורי לעופה ץכ רטלב ןור35
255 0:40.89 םילשורי לעופה יקסבותובייז סכלא36
253 0:41.02 םילשורי לעופה ןרק ירמע37
252 0:41.05 עבש ראב לעופה הדז טאינוב רימא38
249 0:41.24 םילשורי לעופה רכב דדוע39
246 0:41.41 יתבר םילשורי ןימחור ןתמ40
245 0:41.43 לרב תיב ס"כ לעופה ירפ לאינד41
236 0:41.99 שמש תיב לעופה בוקומורג ןולא42
235 0:42.01 םילשורי לעופה דושרא זתעומ43
234 0:42.07 עבש ראב לעופה בוקיזימ יאתיא44
234 0:42.10 תליא לעופה ןהכ רואיל45
229 0:42.37 םילשורי לעופה יקצורז ןולא46
223 0:42.75 םילשורי לעופה בורטנולק ויז47
220 0:42.96 ןורשה דוה ינוריע לעופה ךינרצ ודוד48
208 0:43.81 יתבר םילשורי ןהכ םר49
204 0:44.03 שמש תיב לעופה רבארב בקעי50
204 0:44.04 יתבר םילשורי ןמירפ ןולא51
202 0:44.19 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רמות52
202 0:44.19 שמש תיב לעופה ןורב דוד52
198 0:44.50 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ףסא54
198 0:44.52 שמש תיב לעופה ןייטש זעב55
196 0:44.62 שמש תיב לעופה בורטסש הטיקינ56
195 0:44.71 יתבר םילשורי גרבנירג ןתנוהי57
193 0:44.88 םילשורי לעופה השמ תימע58
192 0:44.97 לרב תיב ס"כ לעופה סרבוח לייא59
191 0:45.02 עבש ראב לעופה ררל םהש60
188 0:45.25 לרב תיב ס"כ לעופה לאינד רוא61
185 0:45.52 לרב תיב ס"כ לעופה דלפמולב רינש62
182 0:45.76 יתבר םילשורי יקצינביא לאנתנ63
181 0:45.85 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןולטמ רמוע64
176 0:46.26 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רב65
175 0:46.36 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע ילע66
175 0:46.36 םילשורי לעופה סוסול לט66
172 0:46.63 םילשורי לעופה ןלפק לאינד68
169 0:46.88 עבש ראב לעופה ץיבושבומ ןייד69
168 0:47.03 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע אלע70
167 0:47.08 לרב תיב ס"כ לעופה וטו'ציפ באוי71
167 0:47.12 םילשורי לעופה סוסול רב72
165 0:47.26 לרב תיב ס"כ לעופה רוג שמש זעוב73
163 0:47.46 םילשורי לעופה ןיקרפש קראמ74
161 0:47.67 לרב תיב ס"כ לעופה ילתפנ לט75
154 0:48.41 םילשורי לעופה זר ףסא76
153 0:48.49 יתבר םילשורי ריינומ לאומס77
145 0:49.36 יתבר םילשורי ץכ סמוט78
141 0:49.82 שמש תיב לעופה בורבר ירלו79
140 0:49.94 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןור80
136 0:50.50 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ןתמ81
134 0:50.64 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוצניסוא לאינד82
133 0:50.88 לרב תיב ס"כ לעופה יטירק לקיימ83
129 0:51.28 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקסתוריס היליא84
127 0:51.65 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגנ לט85
125 0:51.93 לרב תיב ס"כ לעופה ןריש דוד86
120 0:52.58 הנבי םימה קראפ לעופה יקסנודרוק ידט87
112 0:53.82 םילשורי לעופה רפואל ןולא88
110 0:54.14 לרב תיב ס"כ לעופה לטנדיורפ יעור89
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה דוד תימע
לוספ םילשורי לעופה ינסינ ןולא
לוספ םילשורי לעופה דישרא דיזי
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ביבא
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ ןרוק םתוי
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה חוור קפוא
בצייתה אל םילשורי לעופה דעירא לבוי
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה סנמיש לבוי
בצייתה אל שמש תיב לעופה בונזח קרמ

14- תורגוב הזח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
712 0:33.13 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ אאעד 1
665 0:33.89 םילשורי לעופה בוקטורוק היטסנ 2
560 0:35.89 םילשורי לעופה יטטול תימע 3
540 0:36.32 יתבר םילשורי רשיילפ היאמ 4
519 0:36.80 םילשורי לעופה יול ןורוד 5
492 0:37.48 תוער םימה קראפ יבכמ ףחש לקד 6
484 0:37.67 םילשורי לעופה רזלג תנסוא 7
480 0:37.79 עבש ראב לעופה קינשופש ןדע 8
479 0:37.80 הפיח יבכמ בוקיצלוו הנא 9
469 0:38.07 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ רידג10
465 0:38.18 שמש תיב לעופה ינבל סדה11
462 0:38.27 םילשורי לעופה ןדסח הסיפנא12
460 0:38.32 םילשורי לעופה קידצ הלא13
456 0:38.42 םילשורי לעופה לט ליגיבא14
420 0:39.50 םילשורי לעופה דלוג העונ15
407 0:39.90 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ ןיירוא16
393 0:40.39 עבש ראב לעופה ץיבוקשרה הבהז17
359 0:41.62 םילשורי לעופה ןהכ יל18
358 0:41.66 לרב תיב ס"כ לעופה לרוג ידע19
356 0:41.73 םילשורי לעופה בויא ןואר20
338 0:42.45 םילשורי לעופה ביבח קפוא21
337 0:42.49 יתבר םילשורי רפש רואיל22
326 0:42.96 םילשורי לעופה ןהכ תוער23
325 0:43.04 יתבר םילשורי ןמסיו ןרק24
322 0:43.15 יתבר םילשורי רופ-דוד ןח25
305 0:43.94 לרב תיב ס"כ לעופה ןיטולוב לג26
303 0:44.04 יתבר םילשורי רשיילפ הנד27
280 0:45.21 יתבר םילשורי יקסניזדל לט28
266 0:46.01 לרב תיב ס"כ לעופה ןיגוב רחש29
263 0:46.19 יתבר םילשורי לרפ העונ30
262 0:46.25 לרב תיב ס"כ לעופה ירזעלא רומ31
250 0:46.93 םילשורי לעופה ןא'ג הרעי32
241 0:47.52 לרב תיב ס"כ לעופה ןירוק ןח33
219 0:49.07 לרב תיב ס"כ לעופה רלטרד דקש34
210 0:49.76 לרב תיב ס"כ לעופה ץנימ רומ35
208 0:49.94 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רלטפג לכימ36
192 0:51.31 לרב תיב ס"כ לעופה ןייטשקילג הילוי37
182 0:52.20 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו גומלא38
143 0:56.55 לרב תיב ס"כ לעופה תאריסנ המיר39
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה שריה לג
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה רנרו זפוט
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה ןמרביל לכימ
בצייתה אל םילשורי לעופה רצלמ הילט

16- םירגוב הזח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
665 0:29.72 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמסוז ןרע 1
621 0:30.40 יתבר םילשורי יקסלט זעוב 2
589 0:30.94 םילשורי לעופה בורטנולק רדנסכלא 3
563 0:31.41 םילשורי לעופה ענרב רינ 4
531 0:32.03 יתבר םילשורי ןיקסיד דוד 5
504 0:32.60 םילשורי לעופה ענרב רוא 6
489 0:32.93 עבש ראב לעופה ןמצייו סכלא 7
489 0:32.93 יתבר םילשורי ץיליומס ירוי 7
478 0:33.17 םילשורי לעופה גרובמג דוד 9
476 0:33.22 עבש ראב לעופה ררל איגש10
473 0:33.30 תוער םימה קראפ יבכמ רפסה ןד11
464 0:33.50 םילשורי לעופה ינבא ירמא12
456 0:33.70 םילשורי לעופה בונילו ןאיולק13
441 0:34.07 ןורשה דוה ינוריע לעופה ריפס ביבר14
432 0:34.32 לרב תיב ס"כ לעופה יכדרמ דעלא15
422 0:34.58 םילשורי לעופה ןמפוה רמוע16
420 0:34.65 לרב תיב ס"כ לעופה ןפג רמוע17
420 0:34.65 םילשורי לעופה ןוגב ןימינב17
418 0:34.70 םילשורי לעופה יקחצי רינ19
417 0:34.72 עבש ראב לעופה בלסיטסור ביבר20
416 0:34.76 ןורשה דוה ינוריע לעופה רטסיש ןר21
416 0:34.76 םילשורי לעופה טמכב לאינד21
404 0:35.09 עבש ראב לעופה ןוארב קירג23
400 0:35.21 לרב תיב ס"כ לעופה בוטייח ןתנוי24
397 0:35.28 עבש ראב לעופה יליושאצצ יש25
384 0:35.68 יתבר םילשורי רפש ןתיא26
371 0:36.09 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בונדוסב ןור27
358 0:36.52 יתבר םילשורי ןיקסיד יבצ28
356 0:36.59 םילשורי לעופה אריעז ןח29
356 0:36.61 םילשורי לעופה ןיזייא רימא30
338 0:37.25 םילשורי לעופה ןדניל רימא31
324 0:37.75 םילשורי לעופה טרלגנא רדא32
323 0:37.81 לרב תיב ס"כ לעופה גנופרוג לג33
311 0:38.29 לרב תיב ס"כ לעופה ןולטמ רמתיא34
305 0:38.53 לרב תיב ס"כ לעופה היעש לבוי35
304 0:38.57 ריאי בכוכ ס"נתמ ןיבנייש בדנ36
301 0:38.72 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רוא37
301 0:38.72 רתימ טרופס ןודעומ לעופה קיניילוא לאגי37
286 0:39.39 יתבר םילשורי ןמנרוק לאכימ39
283 0:39.50 יתבר םילשורי ודרל רמתיא40
276 0:39.86 םילשורי לעופה רזלג באוי41
274 0:39.92 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד לג42
271 0:40.08 יתבר םילשורי סילטנא קרמ43
195 0:44.75 םילשורי לעופה יול ילתפנ44
193 0:44.85 לרב תיב ס"כ לעופה בונימיניב ףסא45
בצייתה אל ןויצל ןושאר יבכמ לולמ גומלא
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ גרבמונ דעלא
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה יקסלוקש ןתנוי
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה ימרכ ןריל
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה רמורב יזוגא רעס
בצייתה אל םילשורי לעופה יקצורז דקש

-13 תונב ישפוח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
486 0:29.57 םילשורי לעופה ינייע ןח 1
470 0:29.90 יתבר םילשורי רגנילק ילימא 2
436 0:30.65 יתבר םילשורי הווב ינור 3
434 0:30.71 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוקירבוש הניא 4
406 0:31.40 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשדלוג רבנע 5
388 0:31.89 ןויצל ןושאר יבכמ רכב גומלא 6
378 0:32.15 עבש ראב לעופה לט ןדע 7
375 0:32.25 םילשורי לעופה ינסינ לבוי 8
352 0:32.94 ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ריש 9
347 0:33.10 לרב תיב ס"כ לעופה יונטרופ ינור10
344 0:33.19 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמדלפ תניע11
339 0:33.34 ןורשה דוה ינוריע לעופה רבר ידע12
330 0:33.63 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגרפ ילינ13
323 0:33.90 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשנטכיל ץכ ןצינ14
316 0:34.13 יתבר םילשורי קיצנורא ילריש15
314 0:34.22 שמש תיב לעופה ןיקו'זוק הילוי16
306 0:34.51 תליא לעופה רוקוניו היסטסנא17
306 0:34.51 יתבר םילשורי יח םהרבא ןוריל17
305 0:34.55 תליא לעופה יקסטוקיצ הנילא19
302 0:34.66 םילשורי לעופה ינלוג העונ20
295 0:34.91 שמש תיב לעופה יקסדוגרק לא תב21
294 0:34.98 ריאי בכוכ ס"נתמ רסורבליז הגנ22
293 0:35.01 םילשורי לעופה רפואל לעי23
282 0:35.44 לרב תיב ס"כ לעופה ןהד ןואיש24
279 0:35.58 םילשורי לעופה ינייע זפוט25
279 0:35.59 יתבר םילשורי יקצולובז הנד26
275 0:35.77 יתבר םילשורי רב לג27
264 0:36.22 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןדע28
264 0:36.23 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןורק ןייעמ29
257 0:36.57 ןורשה דוה ינוריע לעופה לארה העונ30
254 0:36.71 םילשורי לעופה ןמרביל גומלא31
252 0:36.82 לרב תיב ס"כ לעופה ןוזול רב32
246 0:37.10 עבש ראב לעופה קפלס תור33
243 0:37.25 םילשורי לעופה םייח םתור34
243 0:37.28 תליא לעופה םורג הנא35
238 0:37.54 שמש תיב לעופה יאשלב לכימ36
230 0:37.97 יתבר םילשורי ירמוע הנאיד37
228 0:38.07 שמש תיב לעופה קויטימש הסילא38
221 0:38.44 םילשורי לעופה בודרומ לכימ39
212 0:38.97 רתימ טרופס ןודעומ לעופה אירול ץיברק רבנע40
208 0:39.21 םילשורי לעופה רעס העונ41
207 0:39.30 יתבר םילשורי ריפפ לכימ42
191 0:40.34 םילשורי לעופה ןמרפוק יליג43
188 0:40.55 שמש תיב לעופה רינ לג44
184 0:40.85 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ךבנזור העונ45
183 0:40.93 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקצינק הרדנס46
177 0:41.41 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בולבארוג המא47
176 0:41.48 םילשורי לעופה וסור הד הנולא48
157 0:43.13 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רצייוש לג49
144 0:44.32 הנבי םימה קראפ לעופה ןמטוג זפ50
144 0:44.33 שמש תיב לעופה ןוסמהרבא ילט51
131 0:45.83 לרב תיב ס"כ לעופה הכלמ לאינד52
56 1:00.91 לרב תיב ס"כ לעופה םלעומ ריפס53
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה שיניפ ריש
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה יסוא היונ

-15 םינב ישפוח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
496 0:25.87 םילשורי לעופה לגס ןתמ 1
496 0:25.88 םילשורי לעופה יקסנקיזומ ןנור 2
469 0:26.36 םילשורי לעופה ץיברוג יתיא 3
468 0:26.37 םילשורי לעופה קזרוא בדנ 4
467 0:26.39 הנבי םימה קראפ לעופה ןיבוד גומלא 5
462 0:26.50 םילשורי לעופה טדנסנו ןתנוי 6
429 0:27.15 עבש ראב לעופה בורודיס סכלא 7
417 0:27.42 םילשורי לעופה ןומצע תימע 8
389 0:28.05 ןורשה דוה ינוריע לעופה טנרב לאינד 9
386 0:28.12 םילשורי לעופה ןתיב והיבא10
385 0:28.15 יתבר םילשורי ןמרביל תימע11
383 0:28.19 םילשורי לעופה דושרא זתעומ12
381 0:28.26 ריאי בכוכ ס"נתמ רורסיבא ןליא13
379 0:28.30 לרב תיב ס"כ לעופה רוסרס םיהרביא14
379 0:28.30 יתבר םילשורי סיינ רוד14
378 0:28.32 םילשורי לעופה וטאצול ןתנוי16
376 0:28.37 שמש תיב לעופה ינבל םעונ17
372 0:28.48 תוער םימה קראפ יבכמ ןמרקא ביבא18
372 0:28.48 יתבר םילשורי ריינומ ןו'ג18
359 0:28.82 םילשורי לעופה ינבא יתיא20
355 0:28.93 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רעס21
353 0:28.98 םילשורי לעופה ןמדירפ לאינד22
353 0:28.99 םילשורי לעופה רפש רינ23
351 0:29.04 םילשורי לעופה דעירא לבוי24
350 0:29.05 ןורשה דוה ינוריע לעופה ירידא ריפוא25
349 0:29.09 םילשורי לעופה דיפל לאירא26
347 0:29.15 םילשורי לעופה ונדלוט יש27
328 0:29.70 עבש ראב לעופה קאילופ לילצ28
327 0:29.73 יתבר םילשורי יח רוא29
324 0:29.82 יתבר םילשורי ןהכ םר30
319 0:29.96 לרב תיב ס"כ לעופה ןורקומ ןדיע31
319 0:29.96 שמש תיב לעופה בוקומורג ןולא31
304 0:30.45 םילשורי לעופה ןרק ירמע33
303 0:30.48 יתבר םילשורי רימד דוד34
302 0:30.54 םילשורי לעופה רכב דדוע35
300 0:30.58 יתבר םילשורי ןימחור ןתמ36
300 0:30.60 עבש ראב לעופה הדז טאינוב רימא37
293 0:30.84 םילשורי לעופה יקצורז ןולא38
291 0:30.92 םילשורי לעופה יקסבותובייז סכלא39
283 0:31.19 עבש ראב לעופה ררל םהש40
283 0:31.19 שמש תיב לעופה רואנ קחצי40
279 0:31.35 םילשורי לעופה בורטנולק ויז42
279 0:31.36 לרב תיב ס"כ לעופה לאינד רוא43
276 0:31.44 לרב תיב ס"כ לעופה ירפ לאינד44
272 0:31.59 ןורשה דוה ינוריע לעופה ךינרצ ודוד45
272 0:31.59 לרב תיב ס"כ לעופה ילתפנ לט45
271 0:31.65 עבש ראב לעופה ץיבושבומ ןייד47
270 0:31.70 םילשורי לעופה ץכ רטלב ןור48
267 0:31.80 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רמות49
263 0:31.97 שמש תיב לעופה ןורב דוד50
261 0:32.06 יתבר םילשורי גרבנירג ןתנוהי51
258 0:32.17 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע אלע52
256 0:32.27 לרב תיב ס"כ לעופה חוור קפוא53
253 0:32.38 תליא לעופה ןהכ רואיל54
250 0:32.49 םילשורי לעופה השמ תימע55
249 0:32.54 יתבר םילשורי ןמירפ ןולא56
247 0:32.64 לרב תיב ס"כ לעופה סרבוח לייא57
247 0:32.65 שמש תיב לעופה ןורב ליריק58
243 0:32.84 םילשורי לעופה ןלפק לאינד59
238 0:33.03 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רב60
235 0:33.17 לרב תיב ס"כ לעופה וטו'ציפ באוי61
229 0:33.46 םילשורי לעופה יקסלט ןתנוי62
227 0:33.58 לרב תיב ס"כ לעופה דוד תימע63
225 0:33.65 םילשורי לעופה ינורהא לבוי64
225 0:33.65 עבש ראב לעופה קינצרדנא ינגבי64
220 0:33.90 םילשורי לעופה סוסול רב66
220 0:33.91 םילשורי לעופה סוסול לט67
215 0:34.18 לרב תיב ס"כ לעופה דלפמולב רינש68
215 0:34.21 שמש תיב לעופה בורטסש הטיקינ69
210 0:34.43 יתבר םילשורי ריינומ לאומס70
209 0:34.52 שמש תיב לעופה רבארב בקעי71
206 0:34.69 יתבר םילשורי ץכ סמוט72
205 0:34.75 עבש ראב לעופה בוקיזימ יאתיא73
205 0:34.75 שמש תיב לעופה ןייטש זעב73
202 0:34.90 םילשורי לעופה דישרא דיזי75
201 0:34.97 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע ילע76
201 0:34.97 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ףסא76
199 0:35.09 םילשורי לעופה זר ףסא78
199 0:35.10 הנבי םימה קראפ לעופה יקסנודרוק ידט79
196 0:35.25 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןולטמ רמוע80
194 0:35.38 לרב תיב ס"כ לעופה רוג שמש זעוב81
192 0:35.49 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןור82
190 0:35.62 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ןתמ83
189 0:35.70 םילשורי לעופה ןיקרפש קראמ84
182 0:36.14 שמש תיב לעופה בורבר ירלו85
164 0:37.40 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגנ לט86
155 0:38.10 לרב תיב ס"כ לעופה יטירק לקיימ87
149 0:38.60 שמש תיב לעופה בונזח קרמ88
144 0:39.07 םילשורי לעופה רפואל ןולא89
140 0:39.40 לרב תיב ס"כ לעופה לטנדיורפ יעור90
140 0:39.41 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוצניסוא לאינד91
133 0:40.15 לרב תיב ס"כ לעופה ןריש דוד92
127 0:40.71 םילשורי לעופה ינסינ ןולא93
117 0:41.91 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקסתוריס היליא94
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ביבא
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה סנמיש לבוי
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ ןרוק םתוי
בצייתה אל יתבר םילשורי יקצינביא לאנתנ

14- תורגוב ישפוח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
614 0:27.36 םילשורי לעופה יול ןורוד 1
613 0:27.37 תוער םימה קראפ יבכמ ףחש לקד 2
587 0:27.77 םילשורי לעופה בוקטורוק היטסנ 3
565 0:28.12 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ אאעד 4
545 0:28.46 הפיח יבכמ בוקיצלוו הנא 5
500 0:29.29 םילשורי לעופה ןהכ יל 6
500 0:29.30 םילשורי לעופה ןדסח הסיפנא 7
483 0:29.64 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ רידג 8
482 0:29.65 יתבר םילשורי רופ-דוד ןח 9
465 0:30.00 םילשורי לעופה ביבח קפוא10
461 0:30.10 שמש תיב לעופה ינבל סדה11
458 0:30.17 םילשורי לעופה ןהכ תוער12
456 0:30.20 םילשורי לעופה רזלג תנסוא13
446 0:30.44 עבש ראב לעופה קינשופש ןדע14
444 0:30.47 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ ןיירוא15
434 0:30.71 יתבר םילשורי רשיילפ היאמ16
424 0:30.96 יתבר םילשורי ןמסיו ןרק17
415 0:31.18 םילשורי לעופה לט ליגיבא18
409 0:31.31 םילשורי לעופה יטטול תימע19
403 0:31.48 םילשורי לעופה בויא ןואר20
395 0:31.69 לרב תיב ס"כ לעופה ןיטולוב לג21
390 0:31.81 יתבר םילשורי רפש רואיל22
387 0:31.90 םילשורי לעופה דלוג העונ23
381 0:32.08 יתבר םילשורי יקסניזדל לט24
365 0:32.54 םילשורי לעופה ןא'ג הרעי25
352 0:32.94 םילשורי לעופה קידצ הלא26
343 0:33.22 לרב תיב ס"כ לעופה ןירוק ןח27
343 0:33.23 עבש ראב לעופה ץיבוקשרה הבהז28
333 0:33.56 לרב תיב ס"כ לעופה ןיגוב רחש29
328 0:33.71 לרב תיב ס"כ לעופה ןמרביל לכימ30
317 0:34.09 לרב תיב ס"כ לעופה שריה לג31
317 0:34.09 לרב תיב ס"כ לעופה לרוג ידע31
294 0:34.95 לרב תיב ס"כ לעופה רלטרד דקש33
279 0:35.59 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רלטפג לכימ34
267 0:36.12 לרב תיב ס"כ לעופה ץנימ רומ35
258 0:36.54 לרב תיב ס"כ לעופה ןייטשקילג הילוי36
236 0:37.63 יתבר םילשורי לרפ העונ37
218 0:38.63 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו זפוט38
212 0:39.00 לרב תיב ס"כ לעופה ירזעלא רומ39
199 0:39.80 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו גומלא40
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה תאריסנ המיר
בצייתה אל יתבר םילשורי רשיילפ הנד

16- םירגוב ישפוח 50

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
691 0:23.16 םילשורי לעופה ענרב רינ 1
670 0:23.40 יתבר םילשורי ץיליומס ירוי 2
588 0:24.44 םילשורי לעופה בורטנולק רדנסכלא 3
578 0:24.58 יתבר םילשורי יקסלט זעוב 4
578 0:24.59 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמסוז ןרע 5
539 0:25.17 לרב תיב ס"כ לעופה יכדרמ דעלא 6
529 0:25.33 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בונדוסב ןור 7
525 0:25.38 םילשורי לעופה גרובמג דוד 8
507 0:25.69 עבש ראב לעופה ןוארב קירג 9
506 0:25.70 םילשורי לעופה ןמפוה רמוע10
493 0:25.92 םילשורי לעופה יקצורז דקש11
488 0:26.02 םילשורי לעופה אריעז ןח12
483 0:26.11 םילשורי לעופה טמכב לאינד13
481 0:26.13 לרב תיב ס"כ לעופה ןפג רמוע14
478 0:26.19 עבש ראב לעופה ןמצייו סכלא15
468 0:26.37 םילשורי לעופה ענרב רוא16
464 0:26.46 יתבר םילשורי ןיקסיד דוד17
457 0:26.59 םילשורי לעופה ןדניל רימא18
456 0:26.60 םילשורי לעופה ןיזייא רימא19
454 0:26.64 עבש ראב לעופה בלסיטסור ביבר20
452 0:26.68 יתבר םילשורי רפש ןתיא21
444 0:26.85 עבש ראב לעופה ררל איגש22
431 0:27.12 רתימ טרופס ןודעומ לעופה קיניילוא לאגי23
430 0:27.14 םילשורי לעופה טרלגנא רדא24
425 0:27.23 יתבר םילשורי ןמנרוק לאכימ25
425 0:27.24 םילשורי לעופה רזלג באוי26
418 0:27.40 םילשורי לעופה יקחצי רינ27
416 0:27.43 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ גומלא28
414 0:27.48 לרב תיב ס"כ לעופה היעש לבוי29
409 0:27.60 םילשורי לעופה ינבא ירמא30
408 0:27.61 עבש ראב לעופה יליושאצצ יש31
403 0:27.72 לרב תיב ס"כ לעופה בוטייח ןתנוי32
403 0:27.72 םילשורי לעופה ןוגב ןימינב32
402 0:27.74 לרב תיב ס"כ לעופה רמורב יזוגא רעס34
400 0:27.79 לרב תיב ס"כ לעופה יקסלוקש ןתנוי35
397 0:27.86 ןורשה דוה ינוריע לעופה ריפס ביבר36
395 0:27.92 לרב תיב ס"כ לעופה גנופרוג לג37
386 0:28.12 תוער םימה קראפ יבכמ רפסה ןד38
382 0:28.23 ןורשה דוה ינוריע לעופה רטסיש ןר39
372 0:28.48 יתבר םילשורי ןיקסיד יבצ40
349 0:29.10 לרב תיב ס"כ לעופה ימרכ ןריל41
348 0:29.11 ריאי בכוכ ס"נתמ ןיבנייש בדנ42
346 0:29.18 לרב תיב ס"כ לעופה ןולטמ רמתיא43
340 0:29.33 יתבר םילשורי ודרל רמתיא44
323 0:29.86 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רוא45
315 0:30.10 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד לג46
307 0:30.36 יתבר םילשורי סילטנא קרמ47
227 0:33.57 לרב תיב ס"כ לעופה בונימיניב ףסא48
183 0:36.05 םילשורי לעופה יול ילתפנ49
לוספ םילשורי לעופה בונילו ןאיולק
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ גרבמונ דעלא

-13 תונב ישיא ברועמ 100

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
513 1:13.07 םילשורי לעופה ינייע ןח 1
452 1:16.22 יתבר םילשורי רגנילק ילימא 2
420 1:18.09 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוקירבוש הניא 3
418 1:18.22 יתבר םילשורי הווב ינור 4
412 1:18.61 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשדלוג רבנע 5
402 1:19.26 ןויצל ןושאר יבכמ רכב גומלא 6
399 1:19.47 ןורשה דוה ינוריע לעופה רבר ידע 7
370 1:21.50 עבש ראב לעופה לט ןדע 8
365 1:21.84 םילשורי לעופה ינסינ לבוי 9
361 1:22.17 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמדלפ תניע10
356 1:22.57 שמש תיב לעופה ןיקו'זוק הילוי11
342 1:23.62 ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ריש12
341 1:23.72 ריאי בכוכ ס"נתמ רסורבליז הגנ13
334 1:24.28 יתבר םילשורי קיצנורא ילריש14
331 1:24.54 םילשורי לעופה ינלוג העונ15
327 1:24.87 יתבר םילשורי יח םהרבא ןוריל16
327 1:24.90 תליא לעופה יקסטוקיצ הנילא17
326 1:25.04 םילשורי לעופה ינייע זפוט18
313 1:26.20 יתבר םילשורי רב לג19
306 1:26.81 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןייטשנטכיל ץכ ןצינ20
306 1:26.82 שמש תיב לעופה יקסדוגרק לא תב21
302 1:27.15 הנבי םימה קראפ לעופה שיניפ ריש22
302 1:27.21 לרב תיב ס"כ לעופה ןהד ןואיש23
300 1:27.39 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגרפ ילינ24
296 1:27.73 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןורק ןייעמ25
283 1:29.06 םילשורי לעופה רפואל לעי26
283 1:29.15 תליא לעופה םורג הנא27
279 1:29.49 םילשורי לעופה םייח םתור28
271 1:30.40 תליא לעופה רוקוניו היסטסנא29
270 1:30.50 ןורשה דוה ינוריע לעופה לארה העונ30
263 1:31.27 עבש ראב לעופה קפלס תור31
260 1:31.62 לרב תיב ס"כ לעופה ןוזול רב32
257 1:31.99 םילשורי לעופה רעס העונ33
252 1:32.62 יתבר םילשורי ירמוע הנאיד34
241 1:33.95 םילשורי לעופה ןמרביל גומלא35
241 1:34.06 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןדע36
238 1:34.44 שמש תיב לעופה קויטימש הסילא37
220 1:36.90 םילשורי לעופה בודרומ לכימ38
204 1:39.33 שמש תיב לעופה יאשלב לכימ39
198 1:40.43 םילשורי לעופה ןמרפוק יליג40
193 1:41.31 רתימ טרופס ןודעומ לעופה אירול ץיברק רבנע41
183 1:43.00 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ךבנזור העונ42
175 1:44.60 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בולבארוג המא43
174 1:44.80 םילשורי לעופה וסור הד הנולא44
167 1:46.13 שמש תיב לעופה ןוסמהרבא ילט45
152 1:49.72 שמש תיב לעופה רינ לג46
145 1:51.43 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רצייוש לג47
140 1:52.74 רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקצינק הרדנס48
לוספ יתבר םילשורי יקצולובז הנד
לוספ יתבר םילשורי ריפפ לכימ
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה יונטרופ ינור
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה םלעומ ריפס
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה הכלמ לאינד
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה ןמטוג זפ
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה יסוא היונ

-15 םינב ישיא ברועמ 100

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
522 1:03.53 םילשורי לעופה יקסנקיזומ ןנור 1
479 1:05.38 םילשורי לעופה לגס ןתמ 2
467 1:05.93 םילשורי לעופה ץיברוג יתיא 3
440 1:07.24 עבש ראב לעופה בורודיס סכלא 4
424 1:08.09 םילשורי לעופה טדנסנו ןתנוי 5
422 1:08.19 םילשורי לעופה ןומצע תימע 6
406 1:09.10 םילשורי לעופה ןתיב והיבא 7
400 1:09.45 ןורשה דוה ינוריע לעופה טנרב לאינד 8
391 1:09.94 הנבי םימה קראפ לעופה ןיבוד גומלא 9
386 1:10.25 םילשורי לעופה דעירא לבוי10
383 1:10.43 יתבר םילשורי יח רוא11
379 1:10.71 םילשורי לעופה קזרוא בדנ12
373 1:11.03 ריאי בכוכ ס"נתמ רורסיבא ןליא13
373 1:11.07 םילשורי לעופה דושרא זתעומ14
370 1:11.23 תוער םימה קראפ יבכמ ןמרקא ביבא15
363 1:11.72 שמש תיב לעופה ינבל םעונ16
358 1:12.01 יתבר םילשורי ריינומ ןו'ג17
349 1:12.63 םילשורי לעופה רפש רינ18
349 1:12.65 הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רעס19
348 1:12.72 םילשורי לעופה ונדלוט יש20
347 1:12.81 םילשורי לעופה ינבא יתיא21
347 1:12.81 עבש ראב לעופה קאילופ לילצ21
345 1:12.90 לרב תיב ס"כ לעופה רוסרס םיהרביא23
339 1:13.38 םילשורי לעופה ןמדירפ לאינד24
337 1:13.51 ןורשה דוה ינוריע לעופה ירידא ריפוא25
332 1:13.87 יתבר םילשורי ןמרביל תימע26
332 1:13.89 םילשורי לעופה ןרק ירמע27
332 1:13.89 הנבי םימה קראפ לעופה יקסנודרוק ידט27
323 1:14.53 יתבר םילשורי סיינ רוד29
322 1:14.61 םילשורי לעופה דיפל לאירא30
320 1:14.77 םילשורי לעופה רכב דדוע31
319 1:14.88 לרב תיב ס"כ לעופה ןורקומ ןדיע32
307 1:15.80 יתבר םילשורי רימד דוד33
287 1:17.51 שמש תיב לעופה בוקומורג ןולא34
284 1:17.79 יתבר םילשורי ןהכ םר35
282 1:18.02 ןורשה דוה ינוריע לעופה ךינרצ ודוד36
275 1:18.61 יתבר םילשורי ןימחור ןתמ37
272 1:18.98 םילשורי לעופה יקצורז ןולא38
271 1:19.01 עבש ראב לעופה הדז טאינוב רימא39
270 1:19.11 םילשורי לעופה ץכ רטלב ןור40
269 1:19.24 עבש ראב לעופה ררל םהש41
260 1:20.19 תליא לעופה ןהכ רואיל42
258 1:20.31 שמש תיב לעופה ןורב ליריק43
253 1:20.85 םילשורי לעופה ינורהא לבוי44
241 1:22.16 לרב תיב ס"כ לעופה ירפ לאינד45
239 1:22.47 עבש ראב לעופה ץיבושבומ ןייד46
238 1:22.50 יתבר םילשורי גרבנירג ןתנוהי47
237 1:22.61 םילשורי לעופה השמ תימע48
234 1:23.03 םילשורי לעופה ןלפק לאינד49
233 1:23.08 לרב תיב ס"כ לעופה לאינד רוא50
232 1:23.30 שמש תיב לעופה רואנ קחצי51
226 1:24.02 לרב תיב ס"כ לעופה דוד תימע52
217 1:25.07 שמש תיב לעופה ןייטש זעב53
217 1:25.17 םילשורי לעופה יקסלט ןתנוי54
216 1:25.28 יתבר םילשורי ןמירפ ןולא55
214 1:25.47 לרב תיב ס"כ לעופה ילתפנ לט56
214 1:25.52 עבש ראב לעופה קינצרדנא ינגבי57
212 1:25.72 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רב58
211 1:25.95 יתבר םילשורי ריינומ לאומס59
210 1:26.05 םילשורי לעופה סוסול רב60
208 1:26.34 יתבר םילשורי ץכ סמוט61
204 1:26.83 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע אלע62
204 1:26.86 עבש ראב לעופה בוקיזימ יאתיא63
204 1:26.95 לרב תיב ס"כ לעופה סרבוח לייא64
202 1:27.24 שמש תיב לעופה ןורב דוד65
198 1:27.76 שמש תיב לעופה בורטסש הטיקינ66
196 1:28.00 לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ףסא67
194 1:28.34 שמש תיב לעופה רבארב בקעי68
194 1:28.38 לרב תיב ס"כ לעופה דלפמולב רינש69
194 1:28.43 לרב תיב ס"כ לעופה יגוח ןור70
193 1:28.46 לרב תיב ס"כ לעופה וטו'ציפ באוי71
184 1:29.99 םילשורי לעופה סוסול לט72
179 1:30.82 םילשורי לעופה ןיקרפש קראמ73
176 1:31.29 לרב תיב ס"כ לעופה יח לודבע ילע74
174 1:31.57 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רגנ לט75
174 1:31.60 םילשורי לעופה זר ףסא76
174 1:31.61 לרב תיב ס"כ לעופה רוג שמש זעוב77
172 1:32.00 לרב תיב ס"כ לעופה חוור קפוא78
169 1:32.55 םילשורי לעופה רפואל ןולא79
162 1:33.83 רתימ טרופס ןודעומ לעופה ןולטמ רמוע80
160 1:34.22 םילשורי לעופה דישרא דיזי81
135 1:39.68 שמש תיב לעופה בורבר ירלו82
133 1:40.33 םילשורי לעופה ינסינ ןולא83
120 1:43.56 שמש תיב לעופה בונזח קרמ84
113 1:45.91 לרב תיב ס"כ לעופה ןריש דוד85
108 1:47.48 ריאי בכוכ ס"נתמ ןרוק םתוי86
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה לטנדיורפ יעור
לוספ םילשורי לעופה בורטנולק ויז
לוספ רתימ טרופס ןודעומ לעופה יקסתוריס היליא
םייס אל הנבי םימה קראפ לעופה בקעי רמות
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ דוד ביבא
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה ריפוא ןתמ
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה יטירק לקיימ
בצייתה אל םילשורי לעופה וטאצול ןתנוי
בצייתה אל םילשורי לעופה יקסבותובייז סכלא
בצייתה אל הנבי םימה קראפ לעופה סנמיש לבוי
בצייתה אל רתימ טרופס ןודעומ לעופה בוצניסוא לאינד
בצייתה אל יתבר םילשורי יקצינביא לאנתנ

14- תורגוב ישיא ברועמ 100

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
721 1:05.25 םילשורי לעופה בוקטורוק היטסנ 1
718 1:05.34 תוער םימה קראפ יבכמ ףחש לקד 2
671 1:06.81 םילשורי לעופה יול ןורוד 3
603 1:09.23 הפיח יבכמ בוקיצלוו הנא 4
544 1:11.68 םילשורי לעופה ןדסח הסיפנא 5
529 1:12.32 םילשורי לעופה רזלג תנסוא 6
517 1:12.90 םילשורי לעופה לט ליגיבא 7
496 1:13.90 םילשורי לעופה ןהכ יל 8
492 1:14.08 יתבר םילשורי רשיילפ היאמ 9
492 1:14.10 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ אאעד10
463 1:15.62 שמש תיב לעופה ינבל סדה11
460 1:15.80 םילשורי לעופה ביבח קפוא12
459 1:15.83 עבש ראב לעופה קינשופש ןדע13
459 1:15.86 יתבר םילשורי רופ-דוד ןח14
455 1:16.04 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ ןיירוא15
446 1:16.56 םילשורי לעופה ןהכ תוער16
440 1:16.90 םילשורי לעופה יטטול תימע17
414 1:18.47 םילשורי לעופה בויא ןואר18
405 1:19.06 םילשורי לעופה קידצ הלא19
395 1:19.76 יתבר םילשורי יקסניזדל לט20
379 1:20.83 יתבר םילשורי רפש רואיל21
379 1:20.86 לרב תיב ס"כ לעופה ןיטולוב לג22
363 1:22.04 לרב תיב ס"כ לעופה הוורסמ רידג23
362 1:22.12 לרב תיב ס"כ לעופה לרוג ידע24
338 1:24.00 עבש ראב לעופה ץיבוקשרה הבהז25
335 1:24.19 לרב תיב ס"כ לעופה ןיגוב רחש26
300 1:27.39 לרב תיב ס"כ לעופה ןירוק ןח27
293 1:28.04 רתימ טרופס ןודעומ לעופה רלטפג לכימ28
291 1:28.31 יתבר םילשורי לרפ העונ29
280 1:29.38 לרב תיב ס"כ לעופה רלטרד דקש30
279 1:29.58 לרב תיב ס"כ לעופה ןמרביל לכימ31
256 1:32.09 לרב תיב ס"כ לעופה ץנימ רומ32
239 1:34.31 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו זפוט33
189 1:41.89 לרב תיב ס"כ לעופה רנרו גומלא34
לוספ לרב תיב ס"כ לעופה ירזעלא רומ
לוספ יתבר םילשורי ןמסיו ןרק
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה ןייטשקילג הילוי
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה שריה לג
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה תאריסנ המיר
בצייתה אל םילשורי לעופה רצלמ הילט
בצייתה אל םילשורי לעופה דלוג העונ
בצייתה אל םילשורי לעופה ןא'ג הרעי
בצייתה אל יתבר םילשורי רשיילפ הנד

16- םירגוב ישיא ברועמ 100

הרעהדוקינהאצותהדוגאםשםוקמ
653 0:58.97 ןורשה דוה ינוריע לעופה ןמסוז ןרע 1
653 0:58.97 יתבר םילשורי יקסלט זעוב 1
637 0:59.44 יתבר םילשורי ץיליומס ירוי 3
624 0:59.87 םילשורי לעופה ענרב רינ 4
546 1:02.60 םילשורי לעופה גרובמג דוד 5
515 1:03.80 םילשורי לעופה ןמפוה רמוע 6
505 1:04.25 יתבר םילשורי ןיקסיד דוד 7
493 1:04.73 לרב תיב ס"כ לעופה יכדרמ דעלא 8
493 1:04.75 םילשורי לעופה ענרב רוא 9
485 1:05.09 עבש ראב לעופה ןוארב קירג10
478 1:05.44 רתימ טרופס ןודעומ לעופה בונדוסב ןור11
472 1:05.68 םילשורי לעופה יקחצי רינ12
470 1:05.78 עבש ראב לעופה ןמצייו סכלא13
464 1:06.08 לרב תיב ס"כ לעופה ןפג רמוע14
445 1:07.01 םילשורי לעופה ינבא ירמא15
437 1:07.40 םילשורי לעופה טמכב לאינד16
435 1:07.50 יתבר םילשורי רפש ןתיא17
434 1:07.57 םילשורי לעופה ןדניל רימא18
433 1:07.62 עבש ראב לעופה ררל איגש19
427 1:07.91 ןורשה דוה ינוריע לעופה רטסיש ןר20
420 1:08.30 יתבר םילשורי ןיקסיד יבצ21
418 1:08.43 םילשורי לעופה ןוגב ןימינב22
405 1:09.11 תוער םימה קראפ יבכמ רפסה ןד23
404 1:09.19 עבש ראב לעופה בלסיטסור ביבר24
400 1:09.41 עבש ראב לעופה יליושאצצ יש25
394 1:09.75 לרב תיב ס"כ לעופה בוטייח ןתנוי26
394 1:09.80 םילשורי לעופה רזלג באוי27
389 1:10.05 םילשורי לעופה אריעז ןח28
387 1:10.17 רתימ טרופס ןודעומ לעופה קיניילוא לאגי29
385 1:10.30 לרב תיב ס"כ לעופה היעש לבוי30
384 1:10.36 לרב תיב ס"כ לעופה גנופרוג לג31
376 1:10.88 ןורשה דוה ינוריע לעופה ריפס ביבר32
374 1:11.00 ןויצל ןושאר יבכמ לולמ גומלא33
357 1:12.07 יתבר םילשורי ןמנרוק לאכימ34
333 1:13.80 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד רוא35
331 1:13.97 לרב תיב ס"כ לעופה יקסלוקש ןתנוי36
320 1:14.75 יתבר םילשורי ודרל רמתיא37
306 1:15.87 לרב תיב ס"כ לעופה ןולטמ רמתיא38
285 1:17.72 ריאי בכוכ ס"נתמ ןיבנייש בדנ39
259 1:20.26 לרב תיב ס"כ לעופה ו'צזד לג40
218 1:25.05 יתבר םילשורי סילטנא קרמ41
190 1:28.92 םילשורי לעופה יול ילתפנ42
בצייתה אל ריאי בכוכ ס"נתמ גרבמונ דעלא
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה ימרכ ןריל
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה רמורב יזוגא רעס
בצייתה אל לרב תיב ס"כ לעופה בונימיניב ףסא
בצייתה אל םילשורי לעופה יקצורז דקש
בצייתה אל םילשורי לעופה ןיזייא רימא
בצייתה אל םילשורי לעופה טרלגנא רדא
בצייתה אל םילשורי לעופה בורטנולק רדנסכלא


E-Mail: Sofi Tirosh Tel: +972-3-6749987 Fax: +972-3-6743669